Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1221 av 22. juni 2017 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder metodologi for å bestemme fordampningsutslipp (type 4-test)

Commission Regulation (EU) 2017/1221 of 22 June 2017 amending Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards the methodology for the determination of evaporative emissions (Type 4 test)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 22. juni 2017, og kommer til anvendelse i EU fra 27. juli 2017.

Forordningen var på nasjonal høring sommeren 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 23.03.18, beslutning nr. 42/2018. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) den 23.03.18.

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/1221 har gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder fastsetting av nivåer for avdunsting fra drivstofftanker. Bakgrunnen er at etanol tilsettes i drivstoff til biler i Europa. Tilsetning av etanol øker damptrykket i drivstofftanken med den konsekvens at ETANOL lekker ut av tanken.

I forordningen er det utviklet prøvemetoder for å teste tankens holdbarhet, dvs. at man bl.a bruker aktivt kull for å øke eldingen av tanken, for å få et best mulig resultat av avdunstingsverdiene. Tanken blir deretter testet i kjøretøy.

Ettersom den nåværende testingen ikke er god nok er det fare for økt utslipp gjennom fordamping, noe som spesielt vil gjelde ved bykjøring. Dette medfører at prøvekjøring før testing i henhold til SHED-metoden (Sealed Housing for Evaporative Determination, permeation analyzer, permeation tester, permeation measurements, permeation rates) økes til 48 timer.

I forordning 692/2008 er det derfor foretatt følgende tilføyelser i artikkel 2:

45. ‘Fuel Storage System’ means devices which allow storing the fuel, comprising of the fuel tank, the fuel filler, the filler cap and the fuel pump;

46. ‘Permeability Factor (PF)’ means the hydrocarbon emissions as reflected in the permeability of the fuel storage system;

47. ‘Monolayer tank’ means a fuel tank constructed with a single layer of material;

48. ‘Multilayer tank’ means a fuel tank constructed with at least two different layered materials, one of which is impermeable to hydrocarbons, including ethanol.

Videre er det følgende tilføyelse i artikkel 17:

Vedlegg VI (består av tekniske krav og prøvemetoder) som er endret ved forordning (EU) 2017/1221 skal brukes fra den 1. september 2019 på alle nye kjøretøyer som er registret på og etter denne dato.

Forordning 692/2008 Vedlegg VI erstattes av teksten i vedlegg VI til forordning 2017/1221.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:

Forordning 692/2008 (som endres ved 2017/1221) er en endrings- og gjennomføringsforordning til forordning (EF) nr. 715/2007. Sistnevnte er en basisrettsakt inntatt i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), vedlegg 1, kravområde 2. 

Norsk gjennomføring:
Forskriftens vedlegg 1 kravområde 2 vil bli endret, slik at forordning 2017/1221 fremkommer som seneste endringsrettsakt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementerngen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke vært tilstede under behandling av dette forslaget så langt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1221/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1221

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 01.09.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 42/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.07.2017
Høringsfrist: 25.08.2017
Frist for gjennomføring: 24.03.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 23.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.03.2018

Lenker

Til toppen