Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012, og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008

Commission Regulation (EU) 2017/1151 of 1 June 2017 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Regulation (EC) No 692/2008

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 1. juni 2017, og trådte i kraft i EU den 27. juli 2017.

Forordningen var på nasjonal høring sommeren 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 09.02.18, belsutning nr. 8. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) den 12.02.18.

Typegodkjenningsforordning (EU) 2017/1151 inneholder supplerende bestemmelser til forordning (EF) nr. 715/2007 som gjelder avgass/utslipp fra person- og varebiler. Kommisjonen har foretatt løpende revisjoner av prosedyrer, prøvesykkluser og testresultater, slik som fastsatt i artikkel 14 i forordning 715/2007. Konklusjonen er at testing av kjøretøy i henhold til NEDC-prøvemetoden ikke viser resultatene i forhold til virkelig kjøring når det gjelder avgassutslipp. (I tillegg medfører forordning 2017/1151 korresponderende endringer i direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 1230/2012.)

Kommisjonen har derfor innført en ny harmonisert prøvemetode WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures - WLTP) . WLTP er utarbeidet i WP-29 GENEVE og finnes i  GTR nr. 15. Utover mer realistiske opplysninger om forbuk og CO2 utslipp vil WLTP også åpne for en mere global ramme når det gjelder testing av kjøretøy. I forslaget er det fastsatt reviderte prosedyrer for produksjonsoverensstemmelse (CoP).

Myndigheter og fabrikanter har behov for noe tid til å tilrettelegge prosedyrer i forhold til den nye forordningen. Samtidig er det viktig - i så stor utstrekning som mulig - å følge den fastlagte timeplanen for ikrafttredelsen av avgasskravene. Ikrafttredelsen av kravene er derfor som følger:

 • Nye typegodkjenninger for kjøretøygruppe M1 og M2, og N1 klasse I - fra 1. september 2017.
 • Nye typegodkjenninger for kjøretøy N1 klasse II og III, og N2 - fra 1. september 2018. 
 • For nye typer kjøretøyer i gruppe M1, M2 og N1 klasse 1 - fra 1. september 2018.
 • For nye typer kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og N2 - fra 1. september 2019.  

Hovedinnholdet i forordning 2017/1151 sine artikler er som følger:

 • Artikkel 1 fremgår det at denne forordningen inneholder bestemmelser for gjennomføring av forordning 715/2007.
 • Artikkel 2 inneholder definisjoner bl.a. hva som mener med kjøretøytype, EU-typegodkjenning mv.
 • Artikkel 3 inneholder krav til typegodkjenning, hvordan denne skal utføres..
 • Artikkel 4 krav til typegodkjenning av OBD-systemet.
 • Artikkel 5 inneholder bestemmelser om søknad om EU-typegodkjenning når det gjelder avgass samt reparasjons- og vedlikeholdsinformasjoner.
 • Artikkel 6 beskriver de administrative bestemmelsene.
 • Artikkel 7 gjelder for endring av typegodkjenninger.
 • Artikkel 8 inneholder hva som gjelder for produksjonsoverenstemmelse. 
 • Artikkel 9 inneholder krav til overenstemmelse etter at kjøretøyet  er tatt i bruk.
 • Artikkel 10 inneholder krav om at fabrikanten skal sørge for at utskfitingsanordninger skal være tilpasset til et EU-typegodkjent kjøretøy.
 • Artikkel 11 gjelder hvordan en fabrikant kan søke om EU-typegodkjenning av en komponent for begrensning av utslipp.
 • Artikkel 12 inneholder administrative krav for typegodkjenning av utslipps begensensed komponenter.
 • Artikkel 13 krav om at fabrikanten skal gi tilgang ti OBD -informasjon i fobindelse med reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet.
 • Artikkel 14 gjelder oveholdelse for tilgang til OBD-systemet hvor det fremgår at en godkjenningsmyndighet når som helst  på eget initiativ eller etter klage kan kontrollere om kravene når det gjelder tilgang blir fulgt av fabrikanten.
 • artikkel 15 fremgår overgangsbestemmelsene . Denne lenken kan følges for mere utfyllende informasjon http://publications.europa.eu/resource/cellar/7d1c640d-62d8-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1
 • Artikkel 16 fremkommer det at 2007/46/EF er endret som slik som beskrevet i vedlegg XVIII i denne forordningen. 
 • Artikkel 17 inneholder endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 hvor det er beskrevet rutiner for utstedning av typegodkjenningsnummer og rutiner knyttet til dette. Videre er det innsatt en ny artikkel 16 a for overgangsbestemmelser i forordning 692/2008.
 • Artikkel 18 fremgår det at det er foretatt en endring av forordning (EU) nr. 1230/2012 hvor det er tilkommet definisjon av tilleggskomponenters vekt. 
 • Artikkel 19 inneholdet bestemmelse om at forordning 692/2008 opphører og vil ikke gjelde etter 1. januar 2022.
 • Atrikkel 20 bestemmer at denne forordningen trer i kraft på tyvende dag etter kunngjøring eller etter at den er offentlig gjort i EU-tidene.

Forordningen inneholder 21 vedlegg som inneholder administrative og  tekniske detaljer.Forordingen er på i alt 643 sider. Hele forordnigen kan lastes ned ved å følge denne linken http://publications.europa.eu/resource/cellar/7d1c640d-62d8-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:
Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) har implementert rammedirektiv 2007/46/EF med alle avledede rettsakter, herunder forordning 715/2007.

Norsk gjennomføring:
Bilforskriften har i § 3 en opplisting av alle endringsrettsakter til 2007/46/EF. Paragrafen vil bli endret, med referanse til forordning 2017/1151.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.

Vurdering

Forordnigen er relevant og akseptabel for Norge

Andre opplysninger

Norge har vært tilstedepå TCMV-møtet  i forbindelse med utarbeidelse av denne forordnigen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1151/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1151

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 14.07.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 8/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.07.2017
Høringsfrist: 25.08.2017
Frist for gjennomføring: 10.02.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.02.2018