Bearbeidede papirprodukter

Kommisjonens vedtak av yyy som endrer vedtak 2014/256/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bearbeidede papirprodukter

Commission Decision of xxx amending Decision 2014/256/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to converted paper products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og likestillingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU xx og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" yy. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2014/256/EU utløper 2. mai 2017. Gyldigheten til miljøkriteriene for produktgruppen bearbeidede papirprodukter med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav forlenges til 31. desember 2020.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 5. mai 2017. Kommisjonsvedtaket dreier seg om å forlenge gyldigheten til miljøkriterene til bearbeidede papirprodukter.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumener for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig  merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettesakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon:
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/u
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017/00000

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.05.2017
Frist returnering standardskjema: 21.06.2017
Dato returnert standardskjema: 10.05.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: