Den fjerde liste med veiledende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

Kommisjonens direktiv (EU) 2017/164 av 31. januar 2017 om den fjerde liste over veiledende grenseverdier for yrkesmessig eksponering for gjennomføring av Rådets direktiv 98/24/EF og om endring av Kommisjonens direktiv 91/322/EØF, 2000/39EF og 2009/161/EU

Commission Directive (EU) 2017/164 of 31 January 2017 establishing a fourth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC, and amending Commission Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC and 2009/161/EU (Text with EEA relevance. )

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

EU-Kommisjonen fastsatte 31. januar 2017 direktiv 2017/164/EU om den fjerde liste med indikative grenseverdier for gjennomføring av Rådsdirektiv 98/24/EF og om endring av Kommisjonsdirektiv 1991/322/EØF, 2000/39/EF og 2009/161/EU.

Rådsdirektiv 98/24/EF om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemiske agens på arbeidsplassen ble vedtatt 7. april 1998 og publisert i EF-tidende 5. mai 1998. Direktivet stiller krav om at Kommisjonen skal legge frem forslag til grenseverdier som medlemslandene må innføre på nasjonalt nivå. Dette gjelder både veiledende og bindende grenseverdier i luft, og bindende biologiske grenseverdier, f.eks. i blod.

EU har til sammen fastsatt indikative grenseverdier for 123 stoff i følgende direktiv: 1991/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF og 2009/161/EU.

Innhold

Den nye listen fastsetter veiledende grenseverdier for 31 stoff basert på anbefalinger gitt av EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL). For direktiv 1991/322/EØF er grenseverdien for fire stoff slettet og nytt forslag for disse stoffene er oppført i det nye direktivet. For både direktiv 2000/39/EF og 2009/161/EU slettes verdien for et stoff samtidig som nye verdier for disse stoffene er oppført i direktiv 2017/164/EU. Disse endringene er en følge av en ny vurdering av stoffene foretatt av SCOEL.

For tre av stoffene i listen inneholder direktivet en utvidet implementeringsfrist på 5 år for bransjene gruvedrift under jord og tunnel virksomhet, dvs. den 21. august 2023. Dette gjelder for nitrogenoksid, nitrogendioksid og karbonmonoksid. Dette skyldes at flere land har påpekt at det er vanskelig å forutsi om de svært lave grenseverdiene er mulig å oppnå. Kommisjonen vil vurdere gjennomførbarheten av disse grenseverdiene innen utgangen av perioden. Implementeringsfristen for direktivet er for øvrig den 21. august 2018.

Formål

Direktivets formål er i tråd med kravene i Rådsdirektiv 98/24/EC om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemiske agens på arbeidsplassen som stiller krav til at Kommisjonen skal foreslå indikative grenseverdier for å beskytte arbeidstakere fra farene ved å bli utsatt for kjemiske stoffer. Forslaget er blant de prioriterte tiltakene identifisert i Kommisjonens arbeidsprogram for 2016. Med dette initiativet ønsker Kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av direktivet i norsk rett vil ikke medføre behov for å endre arbeidsmiljøloven. Direktivet vil kreve endring av forskrift om tiltaks- og grenseverdier av 6. desember 2011 nr. 1358.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Arbeidstilsynets foreløpige vurdering er at direktivet vil kunne medføre økonomiske konsekvenser for gruvedrift under jord og for arbeid med tuneller.

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidstilsynet vurderer direktivet som relevant og akseptabelt.

Vurdering

En gjennomgang av listen med EUs forslag sammenlignet med norske grenseverdier viser at Norge mangler grenseverdi for seks stoff og at for seksten stoff har Norge en høyere grenseverdi. For fire av EUs foreslåtte stoff har Norge samme grenseverdi, men mangler korttidsverdi for stoffene. Det er kun fire stoff der Norge har en lavere grenseverdi enn foreslått av EU, men også disse stoffene mangler korttidsverdi. I tillegg har vi en 8-timersverdi for et stoff der EU foreslår kun en korttidsverdi.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/164EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017L0164

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2017
Frist returnering standardskjema: 24.05.2017
Dato returnert standardskjema: 03.05.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.04.2018
Høringsfrist: 18.06.2018
Frist for gjennomføring: 21.08.2018

Lenker

Til toppen