Digital portal for informasjon om det indre marked

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen har som formål å opprette en felles digital portal som skal forenkle informasjonsinnhenting, kommunikasjon, problemløsning og assistanse mellom EUs borgere og bedrifter og myndigheter i EU.
Portalen skal veilede brukeren til relevant informasjon om rettigheter, plikter og regler som angår det indre marked. Dette inkluderer blant annet informasjon relatert til arbeid, reise, utdannelse, helsetjenester og forbrukerrettigheter.

Portalen skal også informere og assistere brukeren i å forstå relevante prosedyrer i hvert medlemsland tilknyttet det indre marked.
Forordningen pålegger medlemslandene å opprette full digital tilgjengelighet for de viktigste og mest brukte offentlige tjenester i medlemslandene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget til forordning er til vurdering, og rettslige konsekvenser er ikke ferdig vurdert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til forordning er til vurdering, og økonomiske og administrative konsekvenser er ikke ferdig vurdert.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til forordning vil bli behandlet i Spesialutvalget for det indre marked. 

Vurdering

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)256
Basis rettsaktnr.: 1024/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker