Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Digital portal for informasjon om det indre marked

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Det overordnede målet med å etablere Single Digital Gateway er å gjøre det enklere for borgere og bedrifter å få tilgang til relevant informasjon når de ønsker å benytte sine rettigheter i det indre marked til å forflytte seg over landegrensene. Målet er videre å digitalisere noen administrative prosedyrer og gjøre dem tilgjengelig også for brukere fra andre EØS-stater. Den digital portalen skal etablere problemløsningsmekanisme og yte assistanse for EUs borgere og bedrifter.
Portalen skal veilede brukeren til relevant informasjon om rettigheter, plikter og regler som angår det indre marked. Dette inkluderer blant annet informasjon relatert til arbeid, reise, utdannelse, helsetjenester og forbrukerrettigheter.

Portalen skal også informere og assistere brukeren i å forstå relevante prosedyrer i hvert medlemsland tilknyttet det indre marked.
Forordningen pålegger medlemslandene å opprette full digital tilgjengelighet for noen offentlige tjenester i medlemslandene.

Den digitale portalen for informasjon om det indre marked vil ha et felles grensesnitt og videresender brukeren til relevante nasjonale sider for informasjon tilknyttet det indre marked. Informasjonen som skal gjøres tilgjengelig i portalen omhandler rettigheter, plikter og regler på en rekke områder, blant annet reise, arbeid, flytting, utdannelse og helse, samt tilsvarende informasjon relevant for bedrifter. Det skal utpekes en nasjonal myndighet som har ansvaret for å følge opp den nasjonale delen av portalen.

I tillegg skal 13 utvalgte administrative prosedyrer være tilgjengelig for brukeren via portalen. Dette innebærer at landene må digitalisere disse prosedyrene. Dette gjelder blant annet det å søke om studiestipend, melde flytting, registrere en bedrift o.l.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen pålegger statene at de tretten administrative prosedyrene i anneks II gjøres tilgjengelig digitalt. Dette innebærer at landene må digitalisere disse prosedyrene slik at de kan gjennomføres fullt ut elektronisk, også av brukere fra andre EØS-stater. Dette gjelder blant annet det å søke om studiestipend, melde flytting, registrere en bedrift o.l. Så langt vi har tatt rede på er to av prosedyrene ikke digitalisert i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Europakommisjonen har estimert kostnadene for å implementere forordningen til å være 109 millioner euro totalt for alle medlemslandene, samt 8 millioner euro i årlig driftskostnader fordelt på Europakommisjonen og medlemslandene. Europakommisjonen har beregnet at for å digitalisere én prosedyre vil koste 600 000 euro. Disse kostnadene kan som illustrert ved kommisjonens estimater bli betydelige.

Gjennomføring av forslaget vil innebære kostnader ved å opprette, utbedre og drifte elektroniske prosedyrer i forvaltningen. Det vil ventelig også være kostnader ved å oppfylle kravene til informasjon og økt bruk av eksisterende ordninger for bistand når disse blir bedre kjent.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til forordning vil bli behandlet i Spesialutvalget for det indre marked. 

Vurdering

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)256
Basis rettsaktnr.: 1024/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen