Digital portal for informasjon om det indre marked

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Det overordnede målet med å etablere Single Digital Gateway er å gjøre det enklere for borgere og bedrifter å få tilgang til relevant informasjon når de ønsker å benytte sine rettigheter i det indre marked til å forflytte seg over landegrensene. Målet er videre å digitalisere noen administrative prosedyrer og gjøre dem tilgjengelig også for brukere fra andre EØS-stater. Den digital portalen skal etablere problemløsningsmekanisme og yte assistanse for EUs borgere og bedrifter.
Portalen skal veilede brukeren til relevant informasjon om rettigheter, plikter og regler som angår det indre marked. Dette inkluderer blant annet informasjon relatert til arbeid, reise, utdannelse, helsetjenester og forbrukerrettigheter.

Portalen skal også informere og assistere brukeren i å forstå relevante prosedyrer i hvert medlemsland tilknyttet det indre marked.
Forordningen pålegger medlemslandene å opprette full digital tilgjengelighet for noen offentlige tjenester i medlemslandene.

Den digitale portalen for informasjon om det indre marked vil ha et felles grensesnitt og videresender brukeren til relevante nasjonale sider for informasjon tilknyttet det indre marked. Informasjonen som skal gjøres tilgjengelig i portalen omhandler rettigheter, plikter og regler på en rekke områder, blant annet reise, arbeid, flytting, utdannelse og helse, samt tilsvarende informasjon relevant for bedrifter. Det skal utpekes en nasjonal myndighet som har ansvaret for å følge opp den nasjonale delen av portalen.

I tillegg skal 13 utvalgte administrative prosedyrer være tilgjengelig for brukeren via portalen. Dette innebærer at landene må digitalisere disse prosedyrene. Dette gjelder blant annet det å søke om studiestipend, melde flytting, registrere en bedrift o.l.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen pålegger statene at de tretten administrative prosedyrene i anneks II gjøres tilgjengelig digitalt. Dette innebærer at landene må digitalisere disse prosedyrene slik at de kan gjennomføres fullt ut elektronisk, også av brukere fra andre EØS-stater. Dette gjelder blant annet det å søke om studiestipend, melde flytting, registrere en bedrift o.l. Så langt vi har tatt rede på er to av prosedyrene ikke digitalisert i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Europakommisjonen har estimert kostnadene for å implementere forordningen til å være 109 millioner euro totalt for alle medlemslandene, samt 8 millioner euro i årlig driftskostnader fordelt på Europakommisjonen og medlemslandene. Europakommisjonen har beregnet at for å digitalisere én prosedyre vil koste 600 000 euro. Disse kostnadene kan som illustrert ved kommisjonens estimater bli betydelige.

Gjennomføring av forslaget vil innebære kostnader ved å opprette, utbedre og drifte elektroniske prosedyrer i forvaltningen. Det vil ventelig også være kostnader ved å oppfylle kravene til informasjon og økt bruk av eksisterende ordninger for bistand når disse blir bedre kjent.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til forordning vil bli behandlet i Spesialutvalget for det indre marked. 

Vurdering

EØS-relevans

Europakommisjonen har merket forslaget som EØS-relevant. 

Utgangspunktet for vurdering av EØS-relevans – det vil si om det foreligger en rettslig plikt til å ta en ny rettsakt inn i EØS-avtalen – er om rettsakten gjelder et saksfelt dekket av avtalen. Dette følger forutsetningsvis av EØS-avtalen artikkel 102. Ved vurdering av EØS-relevans skal tas hensyn til hvilke saksfelt som er omfattet av EØS-avtalens hoveddel, dens vedlegg og protokoller.

Forslaget til forordning innebærer blant annet at statene skal gjøre informasjon om nasjonale regler tilgjengelig på nett og etablere mulighet for å gjennomføre administrative prosedyrer elektronisk. Hvilken informasjon og hvilke prosedyrer dette gjelder er angitt i Anneks I og II til forordningen. EFTA-sekretariatet påpeker at ikke alle disse prosedyrene i seg selv er omfattet av EØS-avtalens virkeområde. Det gis informasjon om merverdiavgiftsregler. Sekretariatet oppfordrer derfor EØS EFTA statene til å vurdere om det er formålstjenlig også å inkludere prosedyrer som ikke er EØS-relevante i en portal for det indre marked.

Forslaget til forordning uttaler i artikkel 1 at det skal opprettes en:

"fælles digital portal, som skal give borgerne og virksomhederne let adgang til omfattende oplysninger af høj kvalitet, effektive bistands- og problemløsningstjenester og effektive procedurer vedrørende EU-regler og nationale regler gældende for borgere og virksomheder, der udøver eller har til hensigt at udøve deres rettigheder i medfør af EU-retten på området det indre marked, jf. artikel 26, stk. 2, i TEUF"

Henvisningen til TFEU artikkel 26 annet avsnitt angir at portalen skal gi informasjon også videre til personer som benytter eller ønsker å benytte sine rettigheter basert på de fire friheter. Forslaget til forordning dekker altså et saksfelt som utgjør kjernen i EØS-avtalen.

Formålet med forordningen og portalen den oppretter er å legge til rette for utnyttelse av EØS-avtalens bestemmelser om de fire friheter, og vil ha betydning for utøvelsen av disse rettighetene. At denne informasjonen m.m. som portalen berører kan angå nasjonale regler på områder som i seg selv faller utenfor EØS-avtalens virkeområde, innebærer etter vår vurdering ikke at forordningen faller utenfor EØS-avtalens saksfelt.

Dette understøttes av at forslagets rettslige grunnlag (TEUV artiklene 21(2), 48 og 114(1)) baserer seg på etablering av et indre marked, inkludert fri bevegelighet av arbeidere og borgere. Forslaget er nært beslektet med andre informasjonspunkter for brukere av det indre marked, som for eksempel kontaktpunktet for varer og tjenester, og supplere disse. Rettsaktene som krever at disse kontaktpunktene etableres er tatt inn i EØS-avtalen. Det er heller ikke uvanlig at reglene om merverdiavgift som i utgangspunktet ikke er faller innenfor EØS-avtalens virkeområde, berøres av reglene om det indre marked. Statsstøttereglene setter for eksempel skranker for hvordan nasjonale merverdiavgiftsregler kan innrettes.

Det legges til grunn at forslaget er EØS relevant og skal tas inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)256
Basis rettsaktnr.: 1024/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker