EØS-notatbasen

Tilpasning av listen over tollprosedyrer og definisjonen av dataene

Kommisjonsforordning (EU) av 2. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 når det gjelder tilpasning av listen over tollprosedyrer og definisjonen av dataene

Commission Regulation (EU) 2016/2119 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 113/2010 as regards the adaptation of the list of customs procedures and the definition of the data

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 2.desember 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Fellesskapsstatistikk over handelen med tredjeland anses som et viktig redskap i EUs felles handelspolitikk. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 etablerer en felles ramme for systematisk utarbeidelse av EU-statistikk over varehandelen med tredjeland. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI med enkelte tilpasninger for EFTA/EØS-landene, blant annet ved at avtalepartene skal tilpasse statistikkområdet i samsvar med eget tollområde.

Statistikksystemet er tilpasset de endringene som er skjedd på tollområdet de seneste år, og statistikken er forbedret med hensyn til relevans, nøyaktighet, aktualitet og sammenlignbarhet. Gjennom europaparlaments- og rådsforordningen etableres et kvalitetsvurderingssystem for statistikken og det skapes tettere sammenheng mellom handelsstatistikken og de øvrige europeiske næringsstatistikkene.

I kommisjonsforordning(EU) nr. 113/2010 angis blant annet definisjoner og spesifikasjoner av dataene, reglene for utarbeidelse av statistikker etter virksomhetskjennetegn og etter faktureringsvaluta. Forordning (EU) nr. 113/2010 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI med enkelte tilpasninger for EFTA/EØS-landene, ved blant annet at begrepene «tollverdi» og «opprinnelsesstat» skal defineres etter respektive nasjonale regler. Forordningene 471/2009 og 113/2010 bygger på EUs tidligere tollkodeks, vedtatt ved forordning (EF) nr. 450/2008. Denne er erstattet med en ny tollkodeks, vedtatt ved forordning 952/2013. Den nye tollkodeksen trådte i kraft 1. mai 2016 og i lys av dette har det vært nødvendig å endre overfor nevnte forordninger. Dagens tilpasninger videreføres.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven, der dagens tilpasninger videreføres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det nye regelsettet vil ikke føre til store endringer i det norske opplegget for utenrikshandelsstatistikk, men enkelte justeringer vil være nødvendig også for den norske statistikken.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2119
Basis rettsaktnr.: 471/2009
Celexnr.: 32016R2119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2016
Frist returnering standardskjema: 28.10.2016
Dato returnert standardskjema: 01.02.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: