Vet - ASF baltiske land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/767 av 28. april 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/767 of 28 April 2017 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen deles inn og nummeres fra en til fire.  Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så fallende sannsynlighet til del en. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget lister områdene i de ulike delene en til fire.

Siden november 2015 har det i gitte områder i del to i Polen ikke vært funnet ASF hos villsvin. Berørte områder flyttes derfor fra del to til del en i vedlegget etter vurdering av sannsynlighet for å finne sykdom i området. Listeføringen forbedres, da områdene regnes som å ha mindre risiko enn tidligere.. Samtidig har Polen funnet noen få tilfeller av ASF hos villsvin i mellom januar og mars 2017. Funnene er gjort i områder listeført i del tre, men nær grensa til områder i del en. Områdene i del en flyttes derfor til del to. Listeføringen forverres, da områdene regnes å ha mere risiko enn tidligere.

Endringene i vedlegget er:

  • Gitte områder i Polen flyttes fra del to til del en.
  • Gitte områder i Polen flyttes fra del en til del to.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2017/767 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2017/797 medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/767
Celexnr.: 32017D0767

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.05.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 31.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen