EMIR - Ekvivalensvurdering sentrale motparter, India

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269 av 15. desember 2016 om ekvivalens mellom regelverket i India for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2269 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in India in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15 desember 2016 og er til vurdering av EFTA-siden for immlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutning fattet av EU-kommisjonen om at India sitt regelverk for sentrale motparter er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter fra India, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser, da dette kun er en beslutning som ligger til grunn for at ESMA kan anerkjenne sentrale motparter fra India slik at disse kan yte tjenester i EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har ingen merknader.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.​

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2269
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32016D2269

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker