EMIR - Ekvivalensvurdering sentrale motparter, Japan

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2275 av 15. desember 2016 om ekvivalens mellom regelverket i Japan for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2275 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Japan in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15 desember 2016 og er til vurdering av EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen. EMIR ble tatt inn i EØS-avtalen 30. september 2016, men Norge har tatt konstitusjonelt forbehold så dato for gjennomføring av EMIR i norsk rett er enda ikke fastsatt. Ekvivalensbeslutningen kan ikke gjennomføres i norsk rett før EMIR har trådt i kraft.

Sammendrag av innhold

Beslutning fattet av EU-kommisjonen om at Japans regelverk for sentrale motparter er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter fra Japan, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjor i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven, etter gjennomføringen av EMIR.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Dette er kun en beslutning som ligger til grunn for at ESMA kan anerkjenne sentrale motparter fra Japan, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2275/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2275

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen