EMIR - Ekvivalensvurdering sentrale motparter, New Zealand

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2274 av 15. desember 2016 om ekvivalens mellom regelverket i New Zealand for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2274 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in New Zealand in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15 desember 2016 og er til vurdering av EFTA-siden for immlemmelse i EØS-avtalen. EMIR ble tatt inn i EØS-avtalen 30 september 2016, men Norge har tatt konstitusjonelt forbehold så dato for gjennomføring av EMIR i norsk rett er enda ikke fastsatt men er forventet å skje tidlig 2. kvartal 2017. Ekvivalensbeslutningen kan tidligst bli fastsatt som norsk forskrift på tidspunkt for gjennomføringen av EMIR i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Beslutning fattet av kommisjonen om at De Forente Arabiske Emirater sitt regelverk for sentrale motparter er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter fra New Zealand, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven,. Beslutningen kan ikke gjennomføres i norsk rett før EMIR har strådt i kraft. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Dette er kun en beslutning som ligger til grunn for at ESMA kan anerkjenne sentrale motparter fra New Zealand, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2274/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2274

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen