Endring av unionslisten for tjue aromastoffer.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/378 av 3. Mars 2017 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) No 2017/378 of 3 March 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder bruksbegrensninger for 20 aromastoffer på unionslisten. Følgende aromastoffer omfattes av endringene:

deka- 2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.139), hepta-2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.153), heksa-2,4-dien-1-ol (FL-nr. 02.162), nona-2,4- dien-1-ol (FL-nr. 02.188), heks-2-trans,4-trans-dienal (FL-nr. 05.057), trideka-2-trans,4-cis,7-cis-trienal (FL-nr. 05.064), nona-2,4-dienal (FL-nr. 05.071), 2,4-dekadienal (FL-nr. 05.081), hepta-2,4-dienal (FL-nr. 05.084), penta- 2,4-dienal (FL-nr. 05.101), undeka-2,4-dienal (FL-nr. 05.108), dodeka-2,4-dienal (FL-nr. 05.125), okta-2-trans,4- trans-dienal (FL-nr. 05.127), deka-2-trans,4-trans-dienal (FL-nr. 05.140), deka-2,4,7-trienal (FL-nr. 05.141), nona- 2,4,6-trienal (FL-nr. 05.173), 2,4-oktadienal (FL-nr. 05.186), tr-2,tr-4-nonadienal (FL-nr. 05.194), tr-2,tr-4- undekadienal (FL-nr. 05.196) og heksa-2,4-dienylacetat (FL-nr. 09.573).

Bruksbetingelsene er endret fordi EFSA (European Food Safety Authority) har framlagt toksikologiske data for de representative stoffene for gruppen FGE 203, heksa-2-trans,4-trans-dienal (FL-nr. 05.057) og deka-2-trans,4-trans- dienal (FL-nr. 05.140).  EFSA mener at de representative stoffene for gruppen FGE 203 kan være genotoksiske. For å begrense bruken for de andre stoffene i gruppen og inntil disse er vurdert, er det derfor innført restriksjoner for bruk av stoffene. Tilvirker av stoffene sendte ny dokumentasjon for de resterende stoffene til Kommisjonen den 26. september 2016. EFSA vil vurdere tilsendt dokumentasjon. Inntil ny vurdering fra EFSA foreligger, er det derfor innført restriksjoner.

Overgangsordninger: Matvarer som inneholder de tjue nevnte aromastoffene og som er lovlig markedsført før denne forordningen trer i kraft, men som ikke oppfyller kravene på unionslisten, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. jf. artikkel 2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Fordi EFSA ikke kan utelukke at de representative stoffene i aromagruppen FGE 2013 er genotoksiske, uttrykte Norge at vi hadde helst sett at stoffet ble tatt ut av unionslisten da saken ble behandlet i Kommisjonen. Dette fikk vi ikke gjennomslag for. I stedet ble det besluttet å «fryse» bruk av stoffene. På den måten  hindrer man at stoffene tas ytterligere i bruk og at forbrukerne eksponeres enda mer. Tilvirker har sendt inn dokumentasjon for stoffene og som EFSA vil vurdere. Endelige endringer for bruk for de tjue aromastoffene vil derfor kunne skje etter EFSAs vurdering.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 378/2017
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32017R0378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2017
Frist returnering standardskjema: 27.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2017
Høringsfrist: 24.04.2017
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 07.07.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.07.2017

Lenker

Til toppen