Biocid - Forlenget godkjenning av kreosot i PT 8

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334 av 14. desember 2017 om forlengelse av godkjenning av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission implementing decision (EU) 2017/2334 of 14 December 2017 postponing the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 14. desember 2017 og ble publisert i OJ 15. desember 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet kreosot er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Godkjenningen utløper 30. april 2018, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av kreosot.

Kreosot er klassifisert som kreftfremkallende i kategori 1B og oppfyller kriteriene for å være persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til vedlegg XIII i REACH-forordningen. Stoffet oppfyller dessuten eksklusjonskriteriene i artikkel 5 (1) a) og e) i biocidforordningen. På grunn av kreosots betenkelige helse- og miljøegenskaper må rapportørlandet Storbritannia utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen.

Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) xxx/xx forlenges godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 30. oktober 2020.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2334
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32017D2334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2017
Frist returnering standardskjema: 10.01.2018
Dato returnert standardskjema: 30.11.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 53/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.12.2017
Høringsfrist: 30.01.2018
Frist for gjennomføring: 24.03.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 23.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen