Endring av vedlegg til forordning om testilfiberbetegnelser og tilnyttet etikettering og merking av tekstilfiberprodukters fibersammensetning

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/122 av 20.10. 2017 om endring av vedlegg I, II, VI, VII og IX til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og merking av tekstilprodukters fibersammensetning

Commission delegated Regulation (EU) 2018/122 of 20 October 2017 amending Annexes I, II, VI, VII and IX to Regulation (EU) 1007/2011 of the European Parliament and of the Council on textile names and related labelling and marking of fiber composition of textile products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 20. oktober 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 26. januar 2018. Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 27. april 2018, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 83/2018. Barne- og likestillingsdepartementet fastsatte 16. april 2018 forskrift om endring av forskrift 25. oktober 2012 nr. 990 om innlemmelse av forodning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning. Forskriftsendringen trådte i kraft 28. april 2018.

Sammendrag av innhold

En fabrikant har i henhold til artikkel  6 i forordning (EU) nr. 1007/2011 søkt Kommisjonen om å få godkjent "polyacrylat" som ny tekstilfiberbetegnelse på listen i vedlegg I til forordningen. Med søknaden fulgte en teknisk dossier som oppfylte alle de minimumskravene som er fastsatt i vedlegg II i forordningen. Etter å ha vurdert søknaden om den nye tekstilfiberbetegnelsen og etter å ha gjennomført en offentlig høring på webstedet "Europa" konkluderte Kommisjonen i samråd med medlemsstatenes eksperter og interesserte parter at den nye tekstilfiberbetegnelsen "polyacrylat" bør føyes til listen  over tekstilfiberbetegnelser i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1007/2011.

For å ta hensyn til den tekniske utviklingen bør vedlegg II til forordning nr. 1007/2011 endres når det gjelder den foreslåtte definisjonen av en ny tekstilfiberbetegnelse, og de foreslåtte identifikasjons- og kvantifiseringsmetodene.

Forordning (EU) nr. 1007/2011 inneholder en liste over tekstilprodukter hvor felles merking er tilstrekkelig. Denne listen omfatter sy-, stoppe- og brodergarn i små detaljsalgspakninger med nettovekt på høyst ett gram. Som følge av den tekniske utvikling frembys ikke lenger slike tekstilvarer i detaljsalgspakninger med en nettovekt på høyst ett gram. Listen over tekstilvarer hvor det er berettighet med felles merking i henhold til vedlegg VI i forordningen bør derfor oppdateres.

De prøveuttakningsmetoder som er fastsatt i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1007/2011 bør endres til å omfatte fiberen "polyacrylat" slik at det blir mulig å bruke ensartede metoder for kvantitativ analyse av tekstilfiberblandinger. Videre bør en ny prøvemetode for kvantitativ analyse av tekstilfiberblandinger av polyester og andre fibre føyes til vedlegg VII til forordningen.

Forodning (EU) nr. 1007/2011 fastsetter også de vedtatte satser som skal brukes ved beregning av vekten av fibrene i et tekstilprodukt. Således bør verdien av den vedtatte satsen for "polyacrylat" føyes til listen i vedlegg IX til forordningen.

Merknader

Da det kun er tale om å føye til en ny tekstilfiberbetegnelse til listen i vedlegg I med tilhørende endringer i andre vedlegg, går saken etter hurtigprosedyren. Saken er således ikke forelagt noe spesialutvalg.


Rettslige konsekvenser

Rettsakten grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser siden det er tale om godkjennelse av en ny tekstilfiber, "polyacryklat".

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukter fibersammensetning er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning, jf. forskrift av 25. oktober 2012 nr 990.

Forskriften lyder:

Forskrift om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 25. oktober 2012 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 4 og § 6, jf. delegeringsvedtak 22. desember 1995 nr. 1036.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XI nr. 4d (forordning (EU nr. 1007/2011, endret ved forordning (EU) nr. 286/2012.

§ 1. EØS-avtalens vedlegg II kap. XI nr. 4d (forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av tekstilprodukters (fibersammensetning) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget selv, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

§ 2. Denne forskriften trer i kraft 1. november 2012. 

Departementet fastsetter en forskrift om endring av denne forskriften.

I § 1 føyes til forordning (EU) nr. 2018/122 samtidig som forordningen føyes til under EØS-henvisninger. Det gjøres også en oppdatering av denne paragrafen ved at bl.a. forordning (EU) nr. 286/12 også føyes til.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/122/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0122

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2017
Frist returnering standardskjema: 19.12.2017
Dato returnert standardskjema: 07.11.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 83/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen