Teknisk gjennomføringsstandard til MAR: Gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder om prosedyrer og skjemaer til bruk for kompetente myndigheter ved utveksling av opplysninger med Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omtalt i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1158 of 29 June 2017 laying down implementing technical standards with regards to the procedures and forms for competent authorities exchanging information with the European Securities Market Authority as referred to in Article 33 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en underliggende rettsakt til Markedsmisbruksforordningen (MAR) og inneholder tekniske bestemmelser om prosedyrer og skjemaer til bruk for nasjonale tilsynsmyndigheters utveksling av opplysninger til ESMA etter MAR art. 33. Informasjonen som skal rapporteres til ESMA gjelder opplysninger om undersøkelser, sanksjoner og tiltak iverksatt av nasjonal tilsynsmyndighet (Finanstilsynet).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering når MAR er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er usikkert hva gjennomføring av rettsakten vil medføre av økonomiske og administrative konsekvenser, men det antas at det vil medgå noe ressurser i Finanstilsynet for å gjennomføre forpliktelsene om innrapportering til ESMA etter forordningen og MAR.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)1158
Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No. 596/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker