Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til CSDR - tekniske krav til rapporteringen av internoppgjør

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/393 av 11. november 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder vedrørende skjema og prosedyrer for rapportering og innsendelse av informasjon om internoppgjør i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/393 of 11 November 2016 laying down implementing technical standards with regard to the templates and procedures for the reporting and transmission of information on internalised settlements in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Den trer i kraft i EU 10. mars 2019. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017. Saken er til behandling i Finansdepartementet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir detaljerte tekniske krav for rapportering av internoppgjør av verdipapirtransaksjoner. Kravene omhandler både format og rapporteringsprosedyrer.Formålet med forordningen er å sikre at formatet for rapporteringen av store informasjonsmengder gjøres på en ensartet og effektiv måte. Rapporteringskravet gjelder både fra relevante aktører til lokale tilsynsmyndighet, og fra denne tilsynsmyndigheten til ESMA. Forordningen utfyller/supplerer forordning (EU) nr. 2017/391. Formålet med forordningen er å sikre at formatet for rapporteringen av store informasjonsmengder gjøres på en ensartet og effektiv måte.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør) og utfyller/supplerer også kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/391, som er en gjennomføringsforordning til CSD-forordningen. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen skal gjennomføres i norsk fordkrift ved henvisning. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få økonomiske konsekvenser for foretakene og myndighetene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos foretakene som foretar internoppgjør, og tilsynsmyndighetene må etablere nye oppfølgingsrutiner og utvikle løsning for vidererapportering til ESMA.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/393/EU
Basis rettsaktnr.: 909/2014
Celexnr.: 32017R0393

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2017
Frist returnering standardskjema: 04.07.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2017
Høringsfrist: 30.06.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen