Utfyllende regler til CRR - unntak fra krav til datahistorikk for IRB-modeller

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/72 av 23. september 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til reguleringstekniske standarder som spesifiserer betingelser for unntak fra datakravet

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/72 of 23 September 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying conditions for data waiver permissions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU i 3. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene, og vil uansett ikke tas inn i EØS-avtalen før kapitalkravsforordningen (575/2013) er tatt inn.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til reglene om kapitalkrav for banker mv. Forordningen angir betingelser for når tilsynsmyndighetene kan godta kortere datahistorikk enn minstekravene for IRB-modeller, jf. EUs kapitalkravsforordning (575/2013), art. 180-182 og den norske kapitalkravsforskriften §§ 3-3(4), 12-4, 12-5 og 12-6.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen angir myndighetsplikter som etter fast praksis ikke gjennomføres ved lov- eller forskriftsendring, men gjelder som en folkerettslig forpliktelse for Norge. Formodentlig vil den gjennomføres ved inkorporasjon når den er tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader

Vurdering

Kommisjonsforordningen sier at unntak fra krav til datahistorikk kan gis for maksimalt 5 prosent av porteføljen, dersom tilstrekkelig historikk ikke er tilgjengelig og manglende data er kompensert med sikkerhetsmarginer. Unntak kan ikke gis for foretaksporteføljer med lite mislighold, og kan bare gis for de første fem årene etter tillatelse. Dette er i tråd med Finanstilsynets gjeldende praksis.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0072/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2016
Frist returnering standardskjema: 19.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen