Utfyllende regler til EMIR - korrigering av marginkrav for OTC-derivat som ikke cleares mot en sentral motpart.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 av 20. januar 2017 om rettelse av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for risikoreduksjonsteknikker med hensyn til OTC-derivatavtaler som ikke cleares mot en sentral motpart

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/323 of 20 January 2017 correcting Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 25. februar 2017. Både denne forordningen og forordningen den endrer (2016/2251) er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 648/2012 (EMIR) trådde i kraft i Norge 1. juli 2017 gjennom verdipapirhandelloven §13-1. Kommisjonsforordning (EU) 201/2251 fastsetter standarder for rettidig, presis og passende adskilt utveksling av sikkerhetsstillelse for derivatavtaler som ikke cleares av en sentral motpart, og herunder også konserninterne transaksjoner. Kommisjonsforordning (EU) 2017/323 er en korrigering vedrørende innfasing av variasjonsmarginkrav for konserninterne transaksjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er en korrigering av Kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 Artikkel 37, som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Begge forordningene kan tas inn i EØS-avtalen ved inkorporasjon (dvs. ved henvisning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten

Vurdering

Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/323/EU
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32017R0323

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2017
Frist returnering standardskjema: 19.05.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen