Utfyllende regler til EMIR - korrigering av marginkrav for OTC-derivat som ikke cleares mot en sentral motpart.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 av 20. januar 2017 om rettelse av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for risikoreduksjonsteknikker med hensyn til OTC-derivatavtaler som ikke cleares mot en sentral motpart

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/323 of 20 January 2017 correcting Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 25. februar 2017. Både denne forordningen og forordningen den endrer (2016/2251) er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 fastsetter standarder for rettidig, presis og passende atskilt utveksling av sikkerhetsstillelse for derivatavtaler som ikke cleares av en sentral motpart, og herunder også konserninterne transaksjoner. Kommisjonsforordning (EU) 2017/323 er en korrigering vedrørende innfasing av variasjonsmarginkrav for konserninterne transaksjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er en korrigering av artikkel 37 i kommisjonsforordning (EU) 2016/2251, som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Begge forordningene kan tas inn i EØS-avtalen ved inkorporasjon (dvs. ved henvisning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har ingen merknader.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.​

Vurdering

Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/323/EU
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32017R0323

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2017
Frist returnering standardskjema: 19.05.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker