Vet - ASF kjøretøy fra Moldova

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1839 av 9. oktober 2017 om endring av gjennomføringsbeslutningen 2013/426/EU om forebyggende tiltak mot innførsel av afrikansk svinepest-virus til EØS fra visse tredjeland eller deler av tredjeland, hvor det er bekreftet, at sykdommen forekommer, og om opphevelse av beslutning 2011/78/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1839 of 9 October 2017 amending Implementing Decision 2013/426/EU on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten har trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet for å hindre innførsel av afrikansk svinepest (ASF)-virus i forbindelse med nylig utbrudd i Moldova.

Kommisjonens beslutning 2013/426/EU setter bl.a krav til vask og desinfeksjon av kjøretøy brukt til dyretransport. Beslutningen har et vedlegg med en tredjelandsliste over hvilke land disse kravene stilles til. Dagens liste omfatter Hviterussland og Russland. Denne listen utvides til også å gjelde Moldova. Antallet levendedyrtransporter fra disse landene som ankommer Norge som første EØS-land ansees å være liten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området. Endringen innebærer at Moldova føres opp på lista over tredjestater i vedlegg I av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endring av forskriften medfører få eller ingen konsekvenser da antallet dyretransporter som omfattes ansees å være lite.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/1839
Celexnr.: 32017D1839

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.10.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 03.11.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.11.2017

Lenker

Til toppen