Alkoholsterke drikker, endring i vedlegg II

Kommisjonsforordning (EU) 2018/175 av 2. februar 2018 om endring i vedlegg II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon og merking av og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Commission Regulation (EU) 2018/175 of 2 February 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer vedlegg II i forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker, som inneholder kravene til de ulike kategoriene av alkoholsterke drikker. Endringen gjelder kategori 9 Fruktbrennevin og kategori 10 Eplesiderbrennevin og pæresiderbrennevin.

Endringen i kategori 9 Fruktbrennevin går ut på at det i betegnelsen på produktet, uttrykt på bestemte språk der det tradisjonelt har vært vanlig, skal bli tillatt å bruke et suffiks etter angivelsen av navnet på frukten.

Endringen i kategori 10 gjøres for å klargjøre at det også skal være tillatt å destillere en blanding av eplesider og pæresider, der dette tradisjonelt har vært vanlig. Navnet på kategori 10 endres derfor til Eplesiderbrennevin, pæresiderbrennevin og eplesider- og pæresiderbrennevin. Det framgår videre at betegnelsen på det produktet, skal være eplesider- og pæresiderbrennevin. Forordningen inneholder også en overgangsbestemmelse om bruk av betegnelse på eplesider- og pæresiderbrennevin som er produsert før denne forordningen trer i kraft, og sluttsalg av slike produkter.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/0175
Basis rettsaktnr.: 0110/2008
Celexnr.: 32018R0175

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2017
Frist returnering standardskjema: 02.02.2018
Dato returnert standardskjema: 05.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 91/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.11.2017
Høringsfrist: 23.12.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker