Delegert forordning (EU) 2017/655 - supplerende bestemmelser til (EU) 2016/1628 -overvåkning av emisjoner fra forbrenningsmotorer som er installert og satt i bruk i mobile ikke-veigående maskiner.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvåking av forurensende utslipp fra forbrenningsmotorer i drift som er montert i mobile ikke-veigående maskiner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/655 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service internal combustion engines installed in non-road mobile machinery

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2017

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

EU-kommisjonen vedtok 19. desember 2016 tre forordninger med utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 om endring og opphevelse av direktiv 97/68/EF.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/655 ble publisert i Official Journal of the European Union 13. april 2017 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 3. mai 2017, jf. artikkel 4.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering. Forordningen er foreløpig ikke vedtatt av EØS-komiteen.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen vedtok 19. desember 2016 tre forordninger med utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 om endring og opphevelse av direktiv 97/68/EF.

Kommisjonsforordningen inneholder detaljerte bestemmelser om utvelgelse av motorer, testprosedyrer og rapportering av testresultater fra overvåking av emisjoner fra forbrenningsmotorer som er installert og satt i bruk i mobile ikke-veigående maskiner. Bestemmelsene i forordningen retter seg mot produsentene av de aktuelle motortypene, jf. artikkel 2 nr. 2.

I vedlegget til forordningen nr. 7 og 10 er det gitt nærmere regler om produsentenes rapportering til den godkjennende myndighet og til kommisjonen.

Merknader

Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 19 (2), som tillegger kommisjonen kompetanse til å fastsette delegerte rettsakter om ordninger for utvelgelse av motorer, prøvingsprosedyre og rapportering av resultater.

Forordningen er gitt for å sikre gjennomføringen av forordning (EU) 2016/1628 artikkel 19 om overvåkning av motorer som er satt i bruk.


Rettslige konsekvenser

Forordningen må implementeres i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som gjennomfører EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under]. Kommisjonsforordning 2017/655 vil bli innplassert under samme punkt i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIV som ovennevnte Parlaments- og rådsforordning, og vil dermed også bli gjort til forskrift gjennom endringen i maskinforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ut over ordinær regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser for Norge og norske aktører, fordi Norge har forholdsvis få store og internasjonale maskinprodusenter.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til endringer i maskinforskriften pga. gjennomføringen av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1628 var på høring våren 2017. Det kom ingen merknader til forskriftsendringene.

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen kan medføre behov for endringer i allerede foreslått nytt vedlegg XII til maskinforskriften.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og/ eller produktkontrolloven.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 655/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0655

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: