Kommisjonsbeslutning om nytt vedlegg VII i direktiv 2012/34/EU (schedule allocation process)

Kommisjonsbeslutning 2017/2075 som ersttater vedlegg VII i direktiv 2012/34/EU om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde

Commission delegated decision (EU) 2017/2075 replacing Annex VII to Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 4. september 2017 og publisert i OJ 14. november 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonens "delegated act" om erstatning av vedlegg VII i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde ble publisert i OJ 14. november 2017. Vedlegg VII omhandler tidsplanen for rutetildelingsprosessen. 

Opprinnelig vedlegg VII er kortfattet og lister opp tidsplanen for fordelingsprosessen for tilgang til jernbaneinfrastruktur, og denne tidsplanen er således identisk for hele det felles europeiske jernbaneområdet. Kommisjonens nye versjon av vedlegg VII inneholder fremdeles kravene til tidsplanen for fordelingsprosessen slik som opprinnelig vedlegg VII, men oppstiller også visse muligheter for å søke om infrastrukturkapasitet etter utløp av ordinær søknadsfrist. Videre oppstiller nytt vedlegg VII krav til infrastrukturforvalter for håndtering av midlertidige kapasitetsbegrensninger som typisk forventes i sammenheng med planlagt vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på en strekning. Det oppstilles særlig krav til publisering av forventede kapasitetsbegrensninger av et visst omfang god tid i forkant. Videre er det også krav til konsultering av de berørte aktørene.

Nedenfor gis en kortfattet beskrivelse av punktene i det nye vedlegg VII.

Punkt 1

Det fastslås at ruteplanen skal fastsettes en gang hvert år.

Punkt 2

Tidspunktet for overgang til ny ruteplan angis å være midnatt andre lørdagen i desember.

Punkt 3

Det stilles krav om at fristen for å inngi søknad om kapasitet ikke skal være tidligere enn 12 måneder før ruteplanen trer i kraft. Ved den nye versjonen av vedlegg VII oppstilles det en ny mulighet til å levere søknader også etter utløp av hovedfristen, og det stilles krav til at slike søknader skal vurderes av infrastrukturforvalter.

Punkt 4 

Forholdet til internasjonale ruter reguleres, og det stilles krav om at senest 11 måneder før ruteplanen trer i kraft skal infrastrukturforvalter sikre at foreløpige ruteleier er opprettet i samarbeid med andre relevante infrastrukturforvaltere.

Punkt 5

Det stilles her krav til at infrastrukturforvalter skal utarbeide et utkast til ruteplan senest fire måneder etter hovedfristen for å inngi søknader etter punkt 3. Ved det nye vedlegg VII er det her i tillegg oppstilt krav om publisering av utkastet til ruteplan.

Punkt 6

På bakgrunn av den nye muligheten i punkt 3 til å søke om kapasitet etter utløpet av hovedfristen oppstilles det i punkt 6 nærmere føringer for hvordan søknader etter ordinær frist skal håndteres. Infrastrukturforvalter har plikt til å vurdere søknadene i henhold til en prosess som er publisert i network statement. Et ruteleie som allerede er fordelt ut fra opprinnelig søknadsfrist kan omfordeles for å oppnå optimal total fordeling, men en slik omfordeling må aksepteres av den søkeren som opprinnelig hadde fått tildelt ruteleiet. Et oppdatert utkast av ruteplanen, på bakgrunn av søknader innkommet etter hovedfristen, må foreligge senest en måned før ny ruteplan trer i kraft.

Punkt 7

For tilfeller med forventet forsinkelse av tog som skal ankomme fra en infrastrukturforvalter til en annen infrastrukturforvalter oppstilles det en avgrensing for hvor stor en forsinkelse forventes å være før den siste infrastrukturforvalteren har rett til å anse det aktuelle ruteleiet kansellert eller kunne kreve søknad om et annet ruteleie.

Punkt 8 - 17 Midlertidige kapasitetsbegrensninger

For planlagte midlertidige kapasitetsbegrensninger oppstilles det i det nye vedlegg VII en omfattende regulering som stiller krav til infrastrukturforvalter om å informere og konsultere de mulig berørte aktørene.

I punkt 8 klargjøres det hva en midlertidig kapasitetsbegrensning kan være. Det dreier seg typisk om vedlikeholdsarbeider på infrastrukturen, og omfatter også påfølgende begrensninger i blant annet hastighet, akselvekt, toglengde, trekkraft og profil. Det må dreie seg om begrensninger som løper over 7 påfølgende dager og som berører mer enn 30% av trafikkvolumet på strekningen i form av kanselleringer, omdirigeringer eller skifte til andre transportformer. Potensielle søkere må konsulteres om kapasitetsbegrensninger. De planlagte kapasitetsbegrensningene, og foreløpig resultat av konsulteringen med aktørene, skal publiseres minst 24 måneder før den aktuelle rutplanen trer i kraft. Det stilles dessuten krav til en ytterligere publisering av en oppdatert informasjon senest 12 måneder før ikrafttredelse av den aktuelle ruteplanen. I punkt 10 stilles det krav til publiseringen og at både søkere og operatører av serviceanlegg skal konsulteres.

Der flere nettverk berøres av midlertidige kapasitetsbegrensninger oppstilles det i punkt 9 en plikt til koordinering mellom ulike infrastrukturforvaltere og sentrale operatører av serviceanlegg.

For kapasitetsbegrensninger som berører flere nettverk stilles det i punkt 11 krav til koordinering mellom de ulike infrastrukturforvalterne. Når flere nettverk berøres stilles krav til at koordineringen mellom disse må være avsluttet 18 måneder før ikrafttredelse av ny ruteplan for de mest omfattende kapasitetsbegrensningene. Der begrensningene er noe mindre omfattende må koordineringen være ferdig 13 måneder og 15 dager før ikrafttredelse av ny ruteplan.

For mindre omfattende kapasitetsbegrensninger som ikke overstiger 7 sammenhengende dager oppstilles det i punkt 12 likevel krav til infrastrukturforvalter om å foreta en viss konsultering med aktørene der infrastrukturforvalter blir kjent med de forventede begrensningene mer enn 6 måneder og 15 dager før ikrafttredelse av ruteplanen.

I punkt 13 gis infrastrukturforvalter mulighet til å påføre seg et strengere regime der også mindre omfattende begrensninger underlegges informasjonspliktene fra punkt 8 og utover.

I tilfeller der det oppstår behov for raskt vedlikehold kan kapasitetsbegrensninger innføres for å gjenopprette sikker togdrift, selv om det ikke er mulig å oppfylle informasjonspliktene i punkt 8-12. For slike tilfeller gis det i punkt 14 mulighet for infrastrukturforvalter til å fravike informasjonspliktene og fristene i vedlegg VII, men infrastrukturforvalter må likevel konsultere med søkerne og operatører av serviceanlegg.

I punkt 15 angis det mer detaljert hva informasjonen nevnt i punkt 8, 12 eller 14 må inneholde, og at slik informasjon må være tilgjengelig via network statement. Planlagt dag, tidspunkt på dagen og konkret berørt strekning må angis. Der det er relevant skal også kapasitet på alternative linjer angis.

For mer omfattende kapasitetsbegrensninger, som varer mer enn 30 påfølgende dager og som berører mer enn 50% av trafikkvolumet, stiller punkt 16 krav til at infrastrukturforvalter presenterer minst to alternative tilnærminger til kapasitetsbegrensninger i konsultasjonsprosessen med aktørene. For slike omfattende kapasitetsbegrensninger kreves det i punkt 17 at infrastrukturforvalter har oppstilt kriterier for hvilken type trafikk som skal omdirigeres, der søkernes kommersielle og operasjonelle begrensninger vurderes. Kriteriene skal publiseres i network statement som en del av informasjonsprosessen i henhold til punkt 8.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er en såkalt delegert rettsakt og Kommisjonen har hjemmel til å endre vedlegg VII til direktiv 2012/34/EU ved en "delegated act" i henhold til direktiv 2012/34/EU artikkel 43 annet ledd, jf. artikkel 60. I Norge gjenspeiler jernbaneforskriften av 20. desember 2016 reglene fra direktiv 2012/34/EU, og gjeldende bestemmelser er tatt inn i forskriftens § 8-5. Endringene innebærer at jernbaneforskriften må endres. Til orientering kan opplyses at direktiv 2012/34 ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og tidspunkt for når dette kan skje er ikke avklart.    

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten påfører infrastrukturforvalter Bane NOR flere plikter. Bane NOR har imidlertid allerede et innarbeidet informasjonsforum X-48, der Bane NOR informerer aktørene om banetekniske forutsetninger fire år i forkant av større planlagte vedlikeholdsarbeider. På denne bakgrunn antas det at de nye bestemmelsene medfører administrative konsekvenser i begrenset omfang.

Rettsakten plasseres i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

EU-kommisjonen publiserte våren 2017 en offentlig høring av utkastet til "delegated act" om nytt vedlegg VII der det var åpent for alle til å gi tilbakemelding. Statens jernbanetilsyn informerte relevante aktører som Bane NOR og jernbaneforetakene om Kommisjonens høring ved brev av 4. april 2017. Tilsynet ba også aktørene sende sine synspunkt på utkastet til tilsynet, slik at tilsynet kunne få oversikt over hvordan bransjen stilte seg til de nye bestemmelsene i utkastet til nytt vedlegg VII. Tilsynet har ikke mottatt tilbakemeldinger fra jernbaneforetakene. Bane NOR har informert tilsynet om at de har fulgt arbeidet med nytt vedlegg VII via organsisjonen Rail Net Europe (RNE). Bane NOR hadde kun noen få kommentarer til utkastet.

Statens jernbanetilsyn avga på bakgrunn av rollen som markedsovervåkingsorgan, jf. jernbaneforskriften § 11-1 første ledd, tilbakemelding på EU-kommisjonens høring i april 2017. Tilsynet uttrykte støtte til forslaget ettersom tilsynet mener det vil føre til økt fleksibilitet, transparens og forutsigbarhet i ruteplanprosessen. Tilsynet hadde kun noen mindre kommentarer til utkastet.

Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vil bidra til økt fleksibilitet, transparens og forutsigbarhet i ruteplanprosessen. Krav til god informasjon for alle søkere på ruteleier vil bidra til at tilgang gis på ikke-diskriminerende vilkår. Muligheten for god informasjon om planlagt vedlikehold og begrensninger på kapasitet gir bedre forutsetninger for planlegging for virksomhetene. Dette kan igjen bidra til mer kostnadseffektive jernbanerelaterte tjenester og gi bedre forutsetninger for konkurranse på jernbanen i Norge. Muligheten til å søke om ruteleier også etter utløp av ordinær søkandsfrist bidrar til fleksibilitet som kan styrke jernbanemarkedet som helhet i forhold til andre transportformer.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2075/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D2075

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.09.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2018
Dato returnert standardskjema: 11.12.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker