Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - import av hest og avlsmateriale fra hest

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1851 av 11. oktober 2017 om endring av vedlegg II(E) til beslutning nr. 92/260/EØF når det gjelder kravene til afrikansk hestepest ved midlertidig innførsel av registrerte hester fra Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia og Tyrkia, og om endring av vedlegg I til beslutning 2004/211/EF når det gjelder oppføringen av De Forente Arabiske Emirater på listen over tredjestater og deler av disse hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1851 of 11 October 2017 amending Annex II(E) to Decision 92/260/EEC as regards the requirements for African horse sickness of registered horses temporarily admitted from Algeria, Kuwait, Morocco, Oman, Quatar, Tunisia and Turkey, and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for the United Arab Emirates in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.10.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er publisert i EU-tidend den 13. oktober 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning nr.92/260/EØF. Beslutningen fastsetter de dyrehelsemessige betingelsene og veterinære sertifiseringskravene for midlertidig innførsel av registrerte hester fra tredjestater. Endringen innebærer at kravene for midlertidig innførsel av registrerte hester fra Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia og Tyrkia blir enklere. Forenklingen består i at dyrene ikke lenger trenger å holdes isolert, men kan isteden holdes på et anvist sted under veterinær tilsyn før avreise. Videre trenger ikke dyrene lenger å gjennomgå to tester for AHS før avreise. Det er tilstrekkelig å teste dem én gang. Bakgrunnen for endringene er at Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE) har anerkjent Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia og Tyrkia som fri for AHS.

Rettsakten endrer også beslutning 2004/211/EU. Beslutningen fastsetter en liste over tredjestater og deler av disse hvorfra import til EU av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien skal være tillatt. Endringen innebærer at det skal være tillatt å importere egg og embryo fra registrerte hester fra De forente arabiske emirater. Bakgrunnen for endringen er at De Forende Arabiske Emirater allerede oppfyller de dyrehelsemessige betingelsene for import av registrerte hester og sæd fra registrerte hester. I tillegg har myndighetene i landet lagt fram tilfredsstillende informasjon om godkjenning av embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter og forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsaktens forenkling av kravene gjør det mindre kostnadskrevende for dyreholderne å midlertidig innføre registrerte hester fra Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia og Tyrkia, f.eks. for deltakelse i hestesportsarrangementer her i landet. Videre blir det mulig for norske importører å innføre avlsmateriale fra registrerte hester i De forente arabiske emirater i form av egg og embryo, i tillegg til sæd og levende dyr. Om endringene fører til økt innførsel og dermed mer arbeid med importkontroll for Mattilsynets del er uvisst.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den sendes til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet er enig i at OIEs anerkjennelse av landenes fristatus for afrikansk hestepest bør legges til grunn ved fastsettelse av dyrehelsemessige betingelser for midlertidig innførsel av registrerte hester fra Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia og Tyrkia.  

Mattilsynet lener seg på EU-kommisjonens vurdering av hvorvidt De forente arabiske emirater er i stand til å oppfylle de dyrehelsemessige betingelsene for import av egg og embryo fra registrerte hester. Generelt er det mindre risiko for innførsel av smitte med egg og embryo enn med levende dyr. At import av egg og embryo blir alternativer kan føre til at norske importører velger dette framfor import av levende dyr fra De forente arabiske emirater. Det er i så fall positivt sett fra et dyrehelseperspektiv.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/1851/EU
Celexnr.: 32017D1851

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.10.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 15.10.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.10.2017

Lenker