Kommisjonsforordning (EU) om luftfartsoperasjoner med seilfly

Kommisjonsforordning (EU) xxx om detaljerte regler for luftfartsoperasjoner med seilfly etter Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Regulation (EU) xxx laying down detailed rules for the operation of sailplanes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Opinion 07/2017 ble publisert 29. august 2017. Utkastet er utarbeidet av en EASA ledet arbeidsgruppe etter en såkalt “fast track “ regelverksprosedyre. EASA har ikke gjennomført en ordinær skriftlig høring av utkastet gjennom en EASA NPA. Høring har isteden skjedd gjennom et en-dags åpent høringsmøte, samt en skriftlig konsultasjonsrunde med de berørte interessentene. Luftfartsilsynet har i den sammenheng blitt konsultert gjennom EASAs TEB gruppe, som er organet hvor medlemsstatene konsulteres angående regelverksutvikling . Luftfartstilsynet uttrykte da støtte til forslaget.

Saken skal nå komitologibehandles i EASA komiteen.

Sammendrag av innhold

Utkastet til nye felleseuropeiske regler for luftfartsoperasjoner med seilfly i Opinion 07/2017 er utarbeidet av det europeiske byrået for sivil luftfart (EASA). Arbeidet er foretatt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra markedet om at dagens regler for seilflyoperasjoner er for omfattende og for vanskelig tilgjengelig. Hensikten med forordningen som nå foreslås er å forenkle fremstillingen av reglene ved at disse samles i ett regelsett, samt å forenkle enkelte av reglene.

Forslaget innebærer at alle reglene om seilflyoperasjoner skilles ut fra forordning (EU) nr. 965/2012 som omhandler luftfart med alle typer luftfartøy, og samles i en ny helt forordning om luftfartsoperasjoner med seilfly. De eneste reglene som blir værende i forordning 965/2012, er reglene som stiller spesifikke krav til luftfartsmyndighetenes tilsyn med seilflyoperasjoner (Part ARO). De operative reglene som seilflyutøverne i markedet skal forholde seg til blir altså samlet i en forordning. Denne forordningen vil få to vedlegg, et vedlegg I (Part DEF) som inneholder definisjoner, og et vedlegg II (Part SAO) som inneholder de utfyllende reglene for seilflyoperasjoner. Reglene i Part SAO er hentet fra forordning 965/2012 Part NCO. Enkelte av reglene er samtidig blitt forenklet og tydeliggjort. De viktigste endringene i forslaget er:

 • I utkastet foreslås det også å gå bort fra kravet om at kommersielle seilflyoperatører skal inneha AOC. Det foreslås i stedet at disse skal sende en selverklæring (declaration) som deretter danner grunnlag for luftfartsmyndighetens virksomhetstilsyn. I utkastet foreslås det dessuten ingen operative særregler for kommersielle seilflyoperatører. Grunnen til dette er dels at EASA ikke har kunne se at slike kommersielle operasjoner er mer risikofylte enn privatflyging med seilfly. Skaderisikoen er dessuten lavere enn ved annen passasjerflygning, ettersom det ved seilfly kun er mulig å medbringe en passasjer av gangen. Antall kommersielle operatører er dessuten svært lavt. Kravet om AOC-sertifisering anses således som en uforholdsmessig overregulering av disse aktørene. 
 • For privatflygere inneholder forslaget en regel som vil tillate at pilot og passasjer kan dele på kostnaden ved flygingen. Dette kostnadsbidraget skal også kunne dekke deler av de årlige kostnadene ved å eie og operere et seilfly. Dette gjøres bl.a. for å stimulere til økt seilflyaktivitet, som er en kostnadskrevende og liten aktivitet.
 • I motsetning til reglene for motorflyging i forordning 965/2012, foreslås det at slepeflyging-, konkurranseflyging- og akro-flyging med seilfly ikke skal anses som spesialiserte luftfartoperasjoner. Begrunnelsen for dette er at slike operasjoner inngår i normalaktivitetene med seilfly.
 • Det foreslås en mindre lettelse i regelen som begrenser bruken av PEDs (bærbare elektroniske enheter) om bord. Begrunnelsen er blant annet at slike enheter ikke har samme potensial til å forårsake en ulykke i et seilfly som i et motorfly.
 • Reglene for frakt av farlig gods i fly er forenklet ettersom slikt gods i praksis ikke transporteres med seilfly.
 • Kravene til hvilke fartøydokumenter som skal medbringes ombord er også forenklet. Dette skyldes i hovedsak at et seilfly har begrenset med oppbevaringsplass, og at løse gjenstander, slik som håndbøker, kan komme i veien og dermed utgjøre et sikkerhetsproblem.
 • Det foreslås heller ikke særregler for seilfly av kategorien touring motor gliders (TMG), ettersom en nærmere gjennomgang har fått EASA til å konkludere at slike særregler er overflødige.

Merknader
 

I. Hjemmel i EF- traktaten

De foreslåtte reglene vil bli hjemlet i forordning (EF) 216/2008 (EASA basisforordningen) artikkel 8, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

II. Gjeldende regler på området

Luftfartsoperasjoner med seilfly reguleres i dag av forordning (EU) nr. 965/2012 som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Denne forordningen er gjennomført i Norge ved forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). 

Rettslige konsekvenser

En vedtakelse av det foreslåtte utkastet til ny forordning om luftfartsoperasjoner med seilfly, vil medføre at dagens regler om seilflyging tas ut av forordning 965/2012. Dette vil igjen kreve en mindre endring i forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner som gjennomfører forordning 965/2012. Samtidig vil den nye seilflyforordningen måtte gjennomføres i norsk rett, sannsynligvis i en ny forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For Luftfartstilsynet ventes ikke reglene å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Reglene vil fortsatt innebære at seilflyging skal være underlagt luftfartsmyndighetens tilsyn. Per i dag er seilflyaktiviteten relativt lav, og det finnes ingen ervervsmessige seilflyoperatører i Norge. De foreslåtte reglene vil innebære visse lettelser i kravene for å starte opp ervervsmessig seilflyvirksomhet. Forenklingen av reglene vil kunne stimulere til økt aktivitet i privatflygings-segmentet. For ervervsmessig seilflyging er en slik effekt mer usikker. En økning i seilflyaktiviteten vil kunne føre til at Luftfartstilsynet må benytte noe økte ressurser på tilsyn med denne delen av luftfarten. Totalt sett ventes imidlertid seilflyaktiviteten fortsatt å forbli relativt lav, slik at en eventuell økt tilsynsaktivitet antas å ville kunne dekkes innenfor ressursrammene Luftfartstilsynet disponerer.

For private seilflygere vil de foreslåtte reglene om kostnadsdeling gi mulighet for noe bedre økonomiske forutsetninger for å drive seilflyging. Et forenklet regelverk vil også bidra til å senke inngangsterskelen til denne aktiviteten. 

I Norge foregår det i dag ikke ervervsmessig seilflyging. Selv om de foreslåtte reglene vil bidra til å senke kostnadene ved å starte opp slik virksomhet, er det i dag usikkert i hvilken grad forslaget vil bidra til etablering av ervervsmessig seilflyging i Norge. Dette skyldes at markedet for slik flyging må anses som svært begrenset, noe som bl.a. skyldes seilflyging i hovedsak kan brukes til sightseeing og opplevelsesturer, samt at seilflyene som benyttes i dag bare kan ta en passasjer.

Sakkyndige instansers merknader

Saken er ikke behandlet i Spesialutvalget for transport.

Luftftfartstilsynet har så langt ikke gjennomført nasjonal høring av forslaget. Saken er imidlertid forelagt Norges Luftsportsforbund, som har uttalt at de støtter dette forslaget til nye regler for seilflyging.

Det antas at saken vil følge fast track-prosedyren og derfor ikke behandles av Speasialutvalget for transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på forslaget. De foreslåtte reglene vil medføre en bedre tilrettelegging av reglene og bidra til å gjøre disse bedre tilgjengelig for målgruppen. Lettelsene som foreslås vil medføre at reglene blir mer proporsjonale i forhold til aktiviteten som utøves. Utkastet adresserer således erkjennelsen av at dagens regler innebærer en viss overregulering av denne delen av luftfarten. Etter EASAs vurdering vil sikkerheten for disse operasjonene ikke bli svekket med de foreslåtte reglene. Luftfartstilsynet er enig i dette, men det må samtidig nevnes at seilflyoperasjoner tilhører privatflygingssegmentet hvor avveiingen mellom reguleringsomfang og aktiviteten som utføres medfører at sikkerhetsnivået en ment å være lavere enn ved ordinær passasjerflygning.

Det foreslåtte kravet til selverklæring er ment å senke terskelen for å etablere ervervsmessig seilflyging. Slike luftfartsoperatører vil likevel være underlagt luftfartsmyndighetens løpende virksomhetstilsyn, og løsningen med selverklæring anses som tilstrekkelig for å kunne utøve nødvendig myndighetstilsyn med disse operatørene. Det er imidlertid usikkert om lettelsene i kravene i praksis vil bidra til at seilflyoperatører etablerer ervervsmessig virksomhet i Norge.

Slik forslaget nå lyder finner Luftfartstilsynet det å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Forslaget henger sammen med et tilsvarede regelverksforslag for ballongflyging, hvor reglene for ballongflyging skilles ut fra forordning (EU) nr. 965/2012 for å gjøre de lettere tilgjengelig for de som utøver denne aktiviteten. Foreløpig omhandler denne regelforenklingen bare de operative bestemmelsene, dvs. sikkerhetsreglene for hvordan aktiviteten skal utføres. På sikt har imidlertid EASA som ambisjon å supplere de nye forordningene for seil- og ballongflyging med sertifikatreglene for disse aktivitetene. Hensikten er å samle de operative reglene og sertifikatreglene for seil og ballingflyning, slik at disse regelsettene gir en komplett fremstilling av reglene som gjelder disse aktivitetene.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen