Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til CRR og EMIR om forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter kan anses som kvalifiserte

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227 av 9. desember 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til kapitalgrunnlag vedrørende eksponeringer mot sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordningene (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2227 of 9 December 2016 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen forlenger overgangsordninger fastsatt i CRR (32013R0575) og EMIR (32012R0648) blant annet slik at alle sentrale motparter kan behandles som kvalifiserte sentrale motparter til 15. juni 2017. Overgangsordningene var allerede forlenget i kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/892.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)8082
Rettsaktnr.: 2016/2227
Basis rettsaktnr.: 648/2012, 575/2013
Celexnr.: 32016R2227

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2016
Frist returnering standardskjema: 10.04.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen