Endringer til UCITS direktivet og AIFMD med hensyn til grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond

Europa-parlamentets og rådets direktiv om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond

Directive (EU) 2019/1160 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directives 2009/65/EC and 2011/61/EU with regard to cross-border distribution of collective investment undertakings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Endringsdirektiv til UCITS-direktivet og AIFM-direktivet som er inkorporert i norsk rett ved henholdsvis verdipapirfondloven og AIF-loven. Endringsdirektivet er vedtatt og i kraft i EU. Det er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen på EFTA-siden. 

Sammendrag av innhold

Dette direktivet endrer visse bestemmelser i Direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og Direktiv 2011/61/EU (AIFMD) i den hensikt å redusere regulatoriske barrierer ved grensekryssende distribusjonen av fond i EU. Disse tiltakene er forventet å redusere kostnadene for forvaltere som velger å drive grensekryssende virksomhet, og støtter økt grensekryssende markedsføring av fond.

Et felles mål for AIFMD og UCITS-direktivet er å sikre et likt utgangspunkt mellom foretak og å fjerne restriksjoner på den frie bevegelighet av andeler av kollektive investeringsfond i det felleseruopeiske marked, samtidig som det sikres en mer uniform beskyttelse av investorer.

Endringsdirektivet innebærer et forbud mot at nasjonale myndigheter kan kreve lokal tilstedeværelse av fasiliteter som skal ivareta lokale investorer, som det tidligere har vært adgang til. Det åpnes nå for at forvalter kan sikre lokale investorer gjennom elekronisk kontakt. I tillegg foreslås at prosedyrene og vilkår ved oppdatering av notifikasjonsmeldinger og denotifisering ved bruk av markedsføringspass blir mer harmonisert. Det innføres en ny bestemmelse i AIFMD som definerer markedssondering (pre-marketing) og vilkår for dette, samt grensen mellom markedssondering og markedsføring. 

Endringene må sees i sammenheng med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 om forenklet grenseoverskridende distribusjon av kollektive investeringsfond og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) 1286/2014. Den samme forordningen fastsetter også nye regler og plikter for ESMA, og det foreslås med bakgrunn i disse nye bestemmelsene å fjerne tilsvarende bestemmelser i AIFMD og UCITS-direktivet i det foreliggende forslag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når direktivet er tatt inn i EØS-avtalen vil det gjennomføres i norsk rett. Det vil være behov for å gjøre endringer i lov om alternative investeringsfond. Det må vurderes nærmere om det er behov for ytterligere lovendringer. Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede norsk gjennomføring av direktivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Reglene endrer UCITS- og AIFM-direktivet som er tatt inn i norsk rett og vil kunne kreve endringer til verdipapirfondloven og AIF-loven. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2018)92
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1160
Basis rettsaktnr.: 2009/65/EC, 2011/61/EU
Celexnr.: 32019L1160

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2018
Frist returnering standardskjema: 24.04.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker