Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer til UCITS direktivet og AIFMD med hensyn til grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond

Forslag til Europa-parlamentets og rådets direktiv om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond

Proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council amending Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to cross-border distribution of collective investment funds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonen har lagt fram forslag til Europaparlaments- og Råsdirektiv som endrer UCITS-direktivet og AIFM-direktivet. Forslaget er nå til behandling i EU-parlamentet og Rådet. 

Sammendrag av innhold

Dette forslaget endrer visse bestemmelser i Direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og Direktiv 2011/61/EU (AIFMD) i den hensikt å redusere regulatoriske barrierer ved grensekryssende distribusjonen av fond i EU. Disse tiltakene er forventet å redusere kostnadene for forvaltere som velger å drive grensekryssende virksomhet, og støtter økt grensekryssende markedsføring av fond.

Et felles mål for AIFMD og UCITS-direktivet er å sikre et likt utgangspunkt mellom foretak som driver kollektive investering, og å fjerne restriksjoner til den frie bevegelighet av andeler av kollektive investeringsfond i det felleseruopeiske marked, og på samme tid sikre en mer uniform beskyttelse for investorer. Endringene i forslaget innebærer et forbud mot at nasjonale myndigheter kan kreve lokal tilstedeværelse av fasiliteter som skal ivareta lokale investorer, som det tidligere har vært adgang til. Det åpnes nå for at forvalter kan sikre lokale investorer gjennom elekronisk kontakt. I tillegg foreslås at prosedyrene og vilkår ved oppdatering av notifikasjonsmeldinger og denotifisering ved bruk av markedsføringspass blir mer harmonisert. Endringene må sees i sammenheng med forslag om Europaparlaments- og rådsforordning om forenklet grenseoverskridende distribusjon av kollektive investeringsfond og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013. Den samme forordningen fastsetter også nye regler og plikter for ESMA, og det foreslås med bakgrunn i disse nye bestemmelsene å fjerne tilsvarende bestemmelser i AIFMD og UCITS-direktivet i det foreliggende forslag. Det innføres en ny bestemmelse i AIFMD som definerer markedssondering (pre-marketing) og vilkår for dette, samt grensen mellom markedssondering og markedsføring. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når direktivet er tatt inn i EØS-avtalen vil det gjennomføres i norsk rett. Dette vil gjøres enten ved lovendring (Lov om forvaltning av alternative investeringsfond og Verdipapirfondloven) eller at regelverket inntas i forskrift til AIF-loven og verdipapirfondloven. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant. 

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2018)92
Basis rettsaktnr.: 2009/65/EC, 2011/61/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen