Kommisjonsforordning som endrer (EU) 575/2013 (CRR) og fjerner utløpsdato på unntaksbestemmelse knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2188 av 11. august 2017 om endring av Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 angående unntak knyttet til kapitalkrav for obligasjoner med fortrinnsrett

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2188 of 11 August 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the waiver on own funds requirements for certain covered bonds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU desember 1. januar 2018.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer en bestemmelse i kapitalkravsreglene (Capital Requirement Regulation) for banker mv. (EU) 575/2013 (CRR) art. 129 (1), bokstav (d) og (f) angir øvre grenser (10 prosent av utestående nominell verdi) på hvor stor andel obligasjoner utstedet av franske "fonds communs de créances" eller tilsvarende foretak, kan utgjøre i sikkerhetsmassen for obligasjoner med fortrinnsrett. Kompetente myndigheter har imidlertid hatt mulighet til ikke å anvende disse grensene, gjennom en midlertidig unntaksbestemmelse i CRR art. 496(1).

Denne unntaksbestemmelsen var tidligere kun gjeldende til 31. desember 2017. Kommisjonsforordning (EU) 2017/2188 endrer CRRs art. 496(1) og gjør denne unntaksbestemmelsen permanent.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen. 

Vurdering

Bestemmelsen vil bli gjort gjeldende når forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Behov for tekniske tilpasninger når det gjelder ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/2188
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2188

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2017
Frist returnering standardskjema: 13.12.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: