Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/295 av 15. desember 2017 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 for så vidt angår kjøretøyskonstruksjon og generelle krav og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 for så vidt angår krav til miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for godkjenning av av to-, tre- og firehjulede kjøretøy

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/295 of 15 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 44/2014, as regards vehicle construction and general requirements, and Delegated Regulation (EU) No 134/2014, as regards environmental and propulsion unit performance requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rettsakten ble vedtatt 28. februar 2018 og trådte i kraft i EU 20. mars 2018.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring 14. mai 2018, med frist 11. juni 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 6. juli 2018, beslutning nr. 134/2018. Forordningen ble tatt inn i motorsykkelforskriften den 9. juli 2018, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Typegodkjenningsforordning (EU) nr. 168/2013 gir rammene for godkjenning av kjøretøy klasse L – moped/motorsykkel. Forordningen utfylles av regler vedrørende kjøretøykonstruksjon (forordning 44/2014) og miljø- og fremdriftskrav (forordning 134/2014).

Da disse rettsaktene ble vedtatt i 2013-2014 inkluderte disse en plan for innføring av strengere miljøbestemmelser, miljøklasse 5 som også omtales som Euro 5 motorsykkel. Detaljplanene skulle utarbeides og implementeres som endringsrettsakter til de delegerte og implementerende forordningene til forordning (EU) nr. 168/2013. Som en del av dette arbeidet har Kommisjonen utarbeidet en rapport om virkningene av miljøklasse 5 for kjøretøy i klasse L, herunder tekniske krav om prøvemetoder. Rapporten har hatt særlig fokus på de godkjenningsmessige utfordringer myndigheter og interessenter har opplevd i den forbindelse. For å sikre at typegodkjenningssystemet for kjøretøy klasse L fungerer effektivt og hensiktsmessig, også med tanke på miljøkrav, ble konklusjonen at det bør foretas visse endringer i forordningene 44/2014 og 134/2014.

Forordning (EU) 2018/295 endrer og presiserer således forordningene 44/2014 og 134/2014 for å sikre en smidig og hensiktsmessig gjennomføring med tanke på miljøkrav. Konkret må de krav og prøvemetoder som fremgår av disse forordningene forbedres og tilpasses den tekniske utvikling.

Av disse nevnes:

  • Tilpasning av tekniske bestemmelser til den teknologiske utviklingen
  • Endringer i matematiske beregninger / ligninger for å gi en klarere forståelse
  • Forbedringer i regelverket knyttet til kjøretøyenes egendiagnosesystemer (OBD-systemer)
  • Forbedringer i regelverket for å sikre korrekt anvendelse av prøvingskravene knyttet holdbarheten til forurensningsbegrensende innretninger
  • Forbedringer i og utskifting av regelverket knyttet til fordamping av hydrokarboner fra kjøretøy klasse L, inkludert fjerning av planlagt prøvemetode som har vist seg å ikke være hensiktsmessig
  • Forbedringer i og utskifting av regelverket knyttet til kravene til holdbarheten til forurensningsbegrensende innretninger, inkludert utfasing av matematisk prosedyre for kontroll av holdbarhetskrav som ifølge Kommisjonens overnevnte rapport har vist seg å ikke være hensiktsmessig

Lenke til rapporten: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3f268fc-943f-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en

Merknader:

EU-hjemmel

Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten foreslås gjennomført ved endring i forskrift om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningsforslaget vurderers å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten går via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 295/2018
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0295

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 01.03.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 134/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.05.2018
Høringsfrist: 11.06.2018
Frist for gjennomføring: 07.07.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.07.2018

Lenker