Opinion 05/2017 RMT.0188

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1747 av 15 oktober 2019 som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011 så langt det gjelder krav for enkelte besetningsmedlemmers tillatelser og sertifikater, regler om treningsorganisasjoner og kompetent myndighet

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1747 of 15 October 2019 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards requirements for certain flight crew licences and certificates, rules on training organisations and competent authorities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverket er utarbeidet av EASA, og var på konsultasjon hos EASA «advisory bodies». Regelverket er drøftet over flere møter i EASA-komiteen. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA komiteen. Diskusjonene har vist at forslaget i hovedsak støttes av statene.

Regelverket er fremmet gjennom opinion nr. 05/2017. Opprinnelig omhandlet regelverket om en fullstendig recast av anneks I, II og III, og 'upset prevention and recovery training' (UPRT) treningskrav.

Etter EASA-komiteens møte den 13.-14. juni 2018, ble UPRT treningskrav fremmet som egen sak gjennom opinion 06/2017. Oppdatert forordningstekst ble lagt frem for EASA komitemøtet i oktober 2018.

Regelverket er drøftet i EASA-komiteens møte den 27. -28. februar 2019. Kommisjonen presenterte innholdet i regelverket, herunder historikken og utviklingen av saken. I desember 2018 hadde Kommisjonen bedt EASA om å fokusere på de tekniske endringene istedenfor en fullstendig revisjon av Part-FCL som opprinnelig planlagt. 

Regelverket ble igjen drøftet i EASA komiteen i møte den 26. - 27. juni 2019. Medlemsstatene uttrykte støtte til det. Enkelte stater hadde noen detaljerte spørsmål og kommentarer, men dette gjaldt ikke de fundamentale delene av regelverket. Det ble påpekt at det for enkelte av bestemmelsene vil være behov for at EASA utarbeider veiledningsmateriale. EASA bekreftet blant annet at de vil utarbeide AMC og GM angående statenes behandling av søknader om bruk anneks II luftfartøyet for trening.

Sammendrag av innhold

Den nye endringsforordningen til forordning (EU) nr. 1178/2011 innebærer blant annet opprydding og redigering av uklare samt utdatert regler, innføring av regler som muliggjør: 1) bruk av anneks II (anneks I etter ny basisforordning) luftfartøy til skoleflyging i treningsorganisasjoner; 2) flygeinstruktører som tilbyr trening fra tredjeland; og 3) instruktører for PPL (Private Pilot Licence) skal måtte ha bestått CPL (Commercial Pilot Licence) teorieksamen, men behøver ikke å få teoriundervisning hos en godkjent skole. De tre siste endringene gjøres for å bedre tilpasse reglene til utdanningsbehovet, samt styrke tilsynet med instruktører som driver virksomhet fra tredjeland.

Bakgrunnene for regelverket

Regelverket omhandler 2 saker: opprydding og redigering av uklare samt utdatert regler, og bedre tilpasning av reglene til utdanningsbehovet, samt styrke tilsynet med instruktører som driver virksomhet fra tredjeland.

Bakgrunnen for endringen i regelverket som omhandler opprydding og redigering av uklare og utdatert regler, er at forordning (EU) nr. 1178/2011 i stor grad er en kopi av det tidligere såkalte JAR-FCL regelverket. JAR-FCL hadde ikke den samme oppbygging som EU-regelverket. Konsekvensen av dette er at forordningen er uhensiktsmessig tungvint å oppdatere. Regelverket tar også sikte på å skape et mer hensiktsmessig og brukervennlig regelverk.

Når det gjelder de øvrige delene av regelverket, skal endringene bidra til bedre tilpasning av reglene til utdanningsbehovet, samt styrke tilsynet med instruktører som driver virksomhet fra tredjeland. Det er tildels mangel på instruktører og piloter, og denne situasjonen vil kunne videreutvikle seg i negativ retning dersom det ikke iverksettes tiltak nå.

Regelverksendringene medfører en harmonisering med tilsvarende endringer i ICAO SARPs (standarder fra FNs luftfartsorganisasjon). 

Merknader

Regelverket har sin hjemmel i EASA basisforordning 2018/1139, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.
 

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av regelverket vil medføre endring i norsk regelverk – forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Regelverket er i gruppe 2. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverket påvirker treningsorganisasjoner i den grad at forslaget muliggjør bruk av enkelte anneks II (anneks I etter ny basisforordning) luftfartøyer til skoleflyging, og at det klargjører at en DTO ikke kan etablere satellitt-treningsorganisasjoner i andre land.

Regelverket medfører ingen direkte økonomiske konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Siden ny basisforordning (EU) 2018/1139 ikke er tatt inn i EØS-avtalen, kan rettsakten ikke behandles etter EFTAs hurtigprosedyre. Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser behovet for en grundig revisjon av forordning (EU) 1178/2011 og støtter endringsforslaget.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1747
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32019R1747

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.11.2019
Frist returnering standardskjema: 05.03.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.07.2019
Høringsfrist: 04.10.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker