Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner

Kommmisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/128 av 25. januar 2018 om korrigering av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 167/2013 når det gjelder administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/128 of 25 January 2018 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2015/504 implementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen den 31.05.18, beslutning nr. 106/2018.

Sammendrag av innhold

Rammeforordning (EU) nr. 167/2013 omhandler bestemmelser for godkjenning og markedstilsyn av jord- og skogbrukstratorer. I rammeforordningens gjennomføringsforordning (forordning (EU) 2015/504) er det oppdaget enkelte språklige oversettelsesfeil. Dette gjelder den estiske, finske, greske, italienske, kroatiske, latviske, litauiske, maltesiske, portugisiske, rumenske, slovenske, spanske og svenske oversettelsen av forordning (EU) 2015/504.

Forordning (EU) 2018/128 korrigerer de nevnte feil i de nevnte språkversjoner av forordning (EU) 2015/504.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i sakens anledning, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 128/2018
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0128

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2018
Frist returnering standardskjema: 05.04.2018
Dato returnert standardskjema: 05.04.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 31.05.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 106/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: