Utfyllende bestemmlser til MiFID II om tekniske standarder for meldinger om filialetablering i annen stat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2382 av 14. desember 2017 om gjennommføringsmessige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skjemaer og -prosedyrer for utveksling av opplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2382 of 14 December 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the transmission of information in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter utfyllende regler om skjemaer, maler og prosedyrer når verdipapirforetak og kreditttinstitusjoner gir melding om at grensekryssende investeringstjenester skal ytes fra forretningssted i hjemstaten. Det er i forordningen fastsatt bestemmelser om hvilket skjema som skal benyttes for meldinger. I henhold til forordningen skal notifikasjon sendes til kompetent myndighet i hjemstaten. Når notifikasjonen mottas skal hjemstaten sjekke om notifikasjonen er korrekt utfylt og be foretaket om å korrigere eventuelle feil. Fristen på en måned for oversendelse til vertsstaten løper fra det tidspunkt myndighetene i hjemstaten har mottatt korrekt utfylt skjema. Forordningen fastsetter også skjema som skal benyttes ved notifikasjon om endringer av hvilke grensekryssende tjenester som skal tilbys. 

Forordningen fastsetter også skjema som skal benyttes når verdipapirforetak eller infrastrukturforetak som driver organisert handelsfasilitet eller multilateral handelsfasilitet skal tilby tilgang til eller handel på slik fasilitet fra medlemmer i annen EØS-stat.

Det fastsettes i forordningen også skjema som skal benyttes når verdipapirforetak skal notifisere om etablering av filial eller benytte tilknyttet agent i annen EØS-stat, samt notifikasjon om endringer i de tjenester filialen eller agenten skal yte.    

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.    

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.    

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2382
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R2382

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2017
Frist returnering standardskjema: 17.04.2018
Dato returnert standardskjema: 01.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker