Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/970 av 18. april 2018 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

Commission Delegated Directive (EU) 2018/970 of 18 April 2018 amending Annexes II, III and V to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2018/970 endrer direktiv 2016/1629 om tekniske regler for fartøy på indre vannveier. Direktiv 2016/1629 legger til grunn at skip som navigerer innlands vannveier skal følge europeisk standard for slike fartøy, ES-TRIN standard (Technical Requirements for Inland Navigations vessel) 2015/1. Det europeiske standardiseringsorganet CESNI har vedtatt en ny versjon av denne standarden, ES-TRIN standard 2017/1. Dermed er det behov for å endre direktiv 2018/1629 slik at det der refereres til de oppdaterte tekniske kravene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Endringsdirektivet anses relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/970
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018L0970

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: