Forslag til en forordning med tillegg til SRM-forordningen

FORSLAG TIL EN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING om endring av forordning (EU) nr. 806/2014 vedrørende tapsabsorberings- og rekapitaliseringkapasitet for kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak

PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards loss-absorbing and Recapitalisation capacity for credit institutions and investment firms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordningen om Single Resolution Mechanism (forordning 806/2014 - SRM-forordningen) ved at det inntas regler om samlet tapsabsorberingskapasitet (TLAC) for kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak. Endringene speiler tilsvarende endringer som er foreslått for krisehåndteringsdirektivet (2014/59/EU - BRRD).

Det er krav til globalt systemviktige institutusjoner (G-SII) å ha minimumsnivåer av kapital og andre instrumenter som absorberer tap. Dette kravet, kjent som "Total Loss Absorbent Capacity" eller (TLAC), vil bli integrert i eksisterende MREL-krav (krav til minimumsnivå for nedskrivbare og konvertible forpliktelser) som gjelder for alle banker, og vil styrke EUs evne til å omstrukturere eller avvikle systemviktige institusjoner samtidig som man beskytter finansiell stabilitet og reduserer risikoen for skattebetalerne.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Med unntak av artikkel 95, anses SRM-forordningen ikke EØS-relevant. Artikkel 95 berøres ikke av denne endringsforordningen, og dette forslaget anses derfor heller ikke for å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)851
Basis rettsaktnr.: 2014/806/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker