Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/49 av 4. januar 2019 om godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/49 of 4 January 2019 concerning the authorisation of sodium selenite, coated granulated sodium selenite and zinc-L-selenomethionine as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av tre selen preparater som ernæringsmessig fôrtilsetningsstoff i kategorien forbindelser av sporstoffer. Det er ikke foreslått endringer i størsteinnhold: totalt størsteinnhold er 0,5 mg Se/kg fôr med maksimum innhold av organisk selen på 0,20 mg Se/kg fôr. Preparatene er effektive selenkilder for alle dyr. EFSA vurderer preparatene å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø innenfor det fastsatte størstinnholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/49
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2018
Frist returnering standardskjema: 11.01.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2018
Høringsfrist: 31.01.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker