Kommisjonsforordning om minstekrav til likviditetsreserve (LCR) - endringsbestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1620 av 13. juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/61 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1620 of 13 July 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/61 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonens delegerte forordning ble vedtatt og publisert i EU-tidende 30. oktober 2018. Forordningen trådte i kraft 19. november 2018 og gjelder fra 30. april 2020. Forordningen endrer forordning 2015/61 om minstekrav til likviditetsreserve, som gir utfyllende regler til forordning 575/2013 (CRR). Disse er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at CRR og forordning 2015/61 er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder visse begrensede endringer av minstekravet til likviditetsreserve (LCR). Den viktigste endringen er tilpasningen av beregning av forventede utbetalinger og innbetalinger for gjenkjøpsavtaler, omvendte gjenkjøpsavtaler og sikrede swaptransaksjoner til de internasjonale likviditetsstandardene i Basel III. Andre endringer er behandlingen av visse reserver hos sentralbanker i tredjeland, unntak fra minstekravet til emisjonsvolum for visse likvide aktiva fra ikke-EU-land og nye kriterier om enkel, transparent og standardisert verdipapirisering (STS-verdipapirisering).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kunne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett etter at CRR og forordning 2015/61 er tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporering/henvisning. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene av minstekravet til likviditetsreserve er begrensede og vil ikke ha betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester mener rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1620
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1620

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.07.2018
Frist returnering standardskjema: 07.11.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: