Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - kobberforbindelser - regodkjenning, substitusjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1981 av 13. desember 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kobberforbindelser, som substitusjonskandidat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1981 of 13 December 2018 renewing the approval of the active substances copper compounds, as candidates for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 14. desember 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kobber regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. desember 2025. Stoffet er vurdert med tanke på bruk som soppmiddel i diverse grønnsakskulturer. Kobber er likevel vurdert til å være en substitusjonskandidat bl.a. fordi det ikke brytes ned i jord og dets uheldige påvirkning på ulike organismer, særlig vannlevende organismer. Stoffet flyttes derfor fra lista A til liste E i vedlegget til forordning (EU) 540/2011. 

Ved regodkjenningen ble det satt som vilkår at maksimum mengde kobber ikke må overstige 2,8 kg pr. daa over en periode på 7 år, dvs. i gjennomsnitt 0,4 kg pr. år. Samtidig er det gitt åpning for at det enkelte medlemsland, ved godkjenning av enkeltpreparater som inneholder kobber, på visse vilkår kan sette en bruksbegrensning på maksimum mengde kobber på 0,4 kg pr. år. Godkjenningsperioden for kobber som aktivt stoff ble også begrenset til 7 år. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet har støttet bekymringene fra EFSA om den uavklarte risikoen for flere organismegrupper ved den omsøkte bruken. I tillegg er kobber et stoff som ikke vil brytes ned i naturen, men vil hope seg opp ved gjentatt bruk. Mattilsynet har videre vært negative til forslaget om en maksimal dose på 2,8 kg kobber/daa over en syvårsperiode, og at det ikke har vært satt en maksimal dose på 0,4 kg pr. år. Muligheten for på nasjonalt grunnlag å kunne sette en bruksbegrensning på maksimum 0,4 kg pr. år ved godkjenning av det enkelte preparat, er derfor positivt. 

Det har også vært norsk holdning at man ønsker en regodkjenning for kun 5 år, og ikke 7 år som nå er vedtatt gjennom forordningen. Samtidig har man også fra norsk side sett at det ikke finnes en tilfredsstillende metodikk for å vurdere metaller som aktive stoffer, og det er derfor positivt at Kommisjonen nå har gitt EFSA mandat til å utarbeide retningslinjer for å kunne risikovurdere metallkomponenter i plantevernmidler. Dette arbeidet vil måtte ta en del tid, og Norge har derfor funnet at en godkjenningsperiode på 7 år er akseptabelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kobber som aktivt stoff inngår i plantevernmiddel (Nordox 75 WG) som er på markedet i Norge. Preparatet brukes mot sopp- og bakteriesykdommer i frukt, bær, juletrær og pyntegrønt samt bartrær i planteskoler.

Kobber er det enste aktive stoffet til bruk i plantevernmidler som produseres her i landet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1981
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R1981

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2018
Frist returnering standardskjema: 26.03.2019
Dato returnert standardskjema: 05.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 155/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen