Forsiden

Vin, endring i blant annet 32009R0606, økning i naturlig alkoholinnhold som følge av ugunstige klimaforhold.

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/1146 av 7. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/892 om regler for bruk av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder sektorene for frukt og grønnsaker og prosessert frukt og grønnsaker og forordning (EF) nr. 606/2009 om visse detaljerte gjennomføringsbestemmelser etter rådsforordning (EF) nr. 479/2008 når det gjelder kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner.

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1146 of 7 June 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/892 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.04.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/892 (ikke EØS-relevant) om regler for bruk av forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder sektorene for frukt og grønnsaker og prosessert frukt og grønnsaker.

Forordningen endrer også gjennomføringsforordning (EF) nr. 606/2009 (EØS-relevant) om kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner.

I forordning (EF) nr. 606/2009 settes det inn en ny artikkel 12a om de detaljerte kravene til og prosedyrene for medlemsstatenes notifisering til Kommisjonen av avgjørelser om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold. Det framgår av den nye artikkel 12a nr. 1. og 2. at medlemsstatene skal sende notifiseringer om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold, til Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1183 (ikke EØS-relevant) og kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2017/1185 (ikke EØS-relevant). Kommisjonen skal etter artikkel 12a nr. 3 videreformidle notifiseringene til de andre medlemsstatene via informasjonssystemet som Kommisjonen har etablert for dette.

Endringen henger nært sammen med en nylig endring (32017R2393)  i den tilhørende overordnede bestemmelsen om dette i forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin). Tidligere måtte Kommisjonen, etter søknader fra medlemsstatene, fastsette egne forordninger som ga tillatelse til slik økning i naturlig alkoholstyrke i vin. Etter endringen i den overordnede bestemmelsen i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan nå medlemsstatene selv gi slike tillatelser, forutsatt at de på forhånd notifiserer dette til Kommisjonen, som igjen skal melde dette videre til de andre medlemsstatene i det gjeldende systemet for slik informasjonsutveksling.

Gjennomføringsforordning (EF) nr. 606/2009 (EØS-relevant) om kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner er i EU nå opphevet av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934, som sammen med kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935 erstatter forordning (EF) nr. 606/2009. Den "nye" bestemmelsen som denne endringsforordningen (2018/1146) setter inn som artikkel 12a i forordning (EF) nr. 606/2009, er derfor i EU allerede erstattet av en tilsvarende bestemmelse i artikkel 3 i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935 (jf. også EØS-notatet om den forordningen).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukerne eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Som nevnt ovenfor, er gjennomføringsforordning (EF) nr. 606/2009 (EØS-relevant) om kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner i EU nå opphevet av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934, som sammen med kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935 erstatter forordning (EF) nr. 606/2009. Den "nye" bestemmelsen som denne endringsforordningen (2018/1146) setter inn som artikkel 12a i forordning (EF) nr. 606/2009, er derfor i EU allerede erstattet av en tilsvarende bestemmelse i artikkel 3 i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935 (jf. også EØS-notatet om den forordningen). Det bør derfor vurderes om det fortsatt er nødvendig at denne endringsforordningen (2018/1146) tas inn i EØS-avtaleverket. 

Både denne forordningen (32018R1146), og dermed også artikkel 3 i kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935 (jf. ovenfor), henger nært sammen med en endring (32017R2393) i den tilhørende overordnede bestemmelsen om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold i forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin). EFTA-sekretariatet har så langt vi kan se foreløpig ikke sendt ut standardark om 32017R2393. Vi har derfor på eget initiativ skrevet EØS-posisjonsnotat om 32017R2293. 

Det er bare endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 606/2009 som er EØS-relevante i denne forordningen. Denne forordningen skal derfor bare tas inn som en endring i forordning (EF) nr. 606/2009 i nr. 10 i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Vi mener at det ikke er nødvendig med etablering av en tilpasningstekst som regulerer dette.

Det framgår av nye artikkel 12a nr. 1. og 2. at medlemsstatene skal sende notifiseringer om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold, til Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1183 og kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2017/1185. Kommisjonen skal etter artikkel 12a nr. 3 videreformidle notifiseringene til de andre medlemsstatene via informasjonssystemet som Kommisjonen har etablert for dette.

Forordning (EU) 2017/1183 og forordning (EU) 2017/1185 om notifiseringer og informasjonsutveksling mv. mellom Kommisjonen og EUs medlemsstater innenfor EU felles landbrukspolitikk, er ikke EØS-relevante. EØS-/EFTA-statene har derfor heller ikke tilgang til Kommisjonens system for informasjonsutveksling innenfor dette rettsområdet.

Tidligere fastsatte Kommisjonen egne forordninger, etter søknader fra medlemsstatene, om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold. Disse forordningene ble tidligere tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett.

Ettersom Norge ikke har egen drue- og vinproduksjon av betydning, mener vi at det er lite sannsynlig at Norge har behov for å notifisere tillatelser til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold. Hvis dette skulle bli aktuelt, mener vi at de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen vil løse hvordan dette skal gjøres i praksis. Vi mener imidlertid at EØS-/EFTA-statene fortløpende må bli orientert om de medlemsstatene i EU som benytter seg av denne muligheten. Vi mener i utgangspunktet at de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen også er fleksible nok til å løse dette. Vi mener at de gjennomgående tilpasningene også gjelder der EU har eget regelverk om og egne elektroniske systemer for hvordan de skal utveksle slik informasjon internt i EU, jf. for eksempel forordning (EU) 2017/1183 og forordning (EU) 2017/1185. Utfordringen er imidlertid å sikre at Kommisjonen faktisk husker på at de skal videreformidle disse notifiseringene til et EFTA-organ, og da i andre "kanaler" enn via sitt eget informasjonsutvekslingssystem.

Ettersom vi på generelt grunnlag mener at det er uheldig å etablere nye konkrete tilpasninger av forhold som er tilstrekkelig regulert av de gjennomgående tilpasningene i protokoll 1 til EØS-avtalen, anbefaler vi ikke at det etableres en konkret tilpasningstekst i EØS-avtaleverket til artikkel 3, som spesifikt regulerer hvordan disse notifiseringene skal utveksles mellom EU og EØS/EFTA.

Det er som nevnt ovenfor bare visse bestemmelser om vin i forordning (EU) nr. 1308/2013 som er tatt inn i EØS-avtaleverket. Vi mener derfor at det heller ikke er hensiktsmessig med en løsning der de to rettsaktene om notifiseringer og informasjonsutveksling mv. mellom Kommisjonen og EUs medlemsstater innenfor EU felles landbrukspolitikk, tas inn i EØS-avtaleverket og at EØS-/EFTA-statene får tilgang til Kommisjonens informasjonsutvekslingssystem.

Vi foreslår imidlertid at følgende utkast til explanatory note knyttes til forordningen i forbindelse med at den tas inn i EØS-avtaleverket:

Draft explantory note to Regulation (EU) 2018/1146 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement:

According to the new Article 12a (2) of Regulation (EC) No 606/2009, notifications of Member States decisions allowing an increase in natural alcoholic strength under the new Article 12a (1), shall be made in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1183 and Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185.

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1183 and Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185 are not EEA-relevant.

According to the introductory part of Protocol 47 to the Agreement, the provisions of Protocol 1 on horizontal adaptations shall apply to the acts referred to in Appendix 1 to Protocol 47.

Litra (a) of point 4 (on exchange of information and notification procedures), of Protocol 1 reads: "Where an EC Member State is to submit information to the EC Commission, an EFTA State shall submit such information to the EFTA Surveillance Authority which shall pass it on to the Standing Committee of the EFTA States. The same shall apply when the transmission of information is to be carried out by the competent authorities. The EC Commission and the EFTA Surveillance Authority shall exchange information they have received from the EC Member States or from the EFTA States or from the competent authorities."

Therefore, for the purposes of this Agreement, litra (a) of point 4 of Protocol 1 sets out the necessary horizontal EEA-adaptations to the provision regarding the obligation of the EU Member States to notify the Commission according to the new Article 12a (1) cf. (2) of Regulation (EC) No 606/2009. 

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel uten tilpasninger, forutsatt at det etableres en explanatory note som foreslått ovenfor.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2018/1146
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013
Celexnr.: 32018R1146

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2018
Frist returnering standardskjema: 18.01.2019
Dato returnert standardskjema: 02.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2020
Høringsfrist: 14.04.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker