Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19 desember 2018 om endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen (EF 1221/2009)

Commission Regulation (EU) 2018/2026 of 19 December 2018 amending Annex IV to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS avtalen

Sammendrag av innhold

Begrunnelsen for endringen i vedlegg IV i EMAS-forordningen, som omhandler miljøredegjørelsen, er koblingen til den nye ISO 14001:2015. Dette har medført endringer i vedlegg I, II og III i forordningen, som igjen påvirker vedlegg IV.

Endringene i vedlegg IV om miljøredegjørelsen er både av språklig og innholdsmessig art og er gjennomført for at miljøredegjørelsen skal utformes, og inneholde elementene som forordningen og vedleggene I, II og III påpeker skal vurderes.

Vedlegg IV gir føringer for hva som må være med i miljøredegjørelsen og hvordan den skal utformes og kommuniseres i virksomheten og til allmenheten.

Den nye reviderte teksten er behandlet av en komité i Kommisjonen som bl.a. har ansvar for drift av EMAS-forordningen og i en nedsatt ekspertgruppe. Alle medlemslandene har vært med å gi innspill til teksten.

Følgende viktige endringer har blitt gjennomført i vedlegg IV (i tillegg til mange språklige):

- teksten er mer aksjonsrettet, dvs. at organisasjoner blir bedt om å rapportere om tiltakene for å oppnå miljøforbedring og samsvar med lovreguleringer.

- teksten er mer fleksibel mht. rapportering på den måten at organisasjonen enklere kan rapportere om lovoppnåelse uten å komme med en lang liste over reguleringer den er i samsvar med (pkt B, g).

- teksten gir større fleksilibitet ved valg av enheter ved rapportering av kjerneindikatorer (pkt. C)

Dersom valideringen av miljøredegjørelsen eller oppdateringen av denne skal gjennomføres i henhold til regulering EF 1221/2009 etter datoen for denne reguleringens (vedlegg IV) innføring i norsk rett, men før innføringsdatoen + 9 måneder, kan miljøredegjørelsen i et slikt tilfelle, i samsvar med miljøkontrolløren og registreringsorganet, bli validert etter någjeldende vedlegg IV i EF 1221/2009.

Dersom en ikke-validert miljøredegjørelse skal oversendes registreringsorganet jf. artikkel 7 (3) i EF 1221/2009 etter datoen for innføring av nytt vedlegg IV i norsk rett, men før innføringsdatoen + 9 måneder, kan miljøredegjørelsen i et slikt tilfelle, i samsvar med registreringsorganet, bli rapportert etter någjeldende vedlegg IV i EF 1221/2009.

Rettslige konsekvenser

EMAS-forordningen (EF 1221/2009) er del av forurensningsforskriften (kapittel 38), og forordningen som endrer vedlegg IV til EMAS-forordingen må tas inn i forurensningsforskriften kap. 38.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EMAS-ordningen er frivillig for organisasjoner og bedrifter. Endringen i vedlegg IV i EMAS-forordningen innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Merknader

Saken er omfattet av hurtigprosedyren.

Notatet er ikke forelagt spesialutvalget for behandling fordi eventuelle endringer i norsk regelverk anses minimale/tekniske/uproblematiske, og det derfor ikke anses nødvendig å forelegge for spesialutvalget for klarering.

Vurdering

Forslag til rettsakt er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/2026
Basis rettsaktnr.: 1221/2009
Celexnr.: 32018R2026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.01.2018
Frist returnering standardskjema: 15.02.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 131/2019
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 17.06.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.07.2019

Lenker

Til toppen