Endring i proteininnholdet i tilskuddsblandinger

Kommisjonene delegerte forordning (EU) 2018/561 av 29. januar 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 hva angår kravene til proteininnholdet i tilskuddsblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/561 of 29. January 2018 amending Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/127 with regard to protein requirements for follow-on formula

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigporsedyren.

Rettsakten vil endre forordning (EU) nr. 2016/127 som er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Forordning (EU) nr. 2016/127 regulerer blant annet særskilte krav merking og sammensettingen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som omsettes i EU og på det norske markedet.

European Food Safety Authority (EFSA) konkluderte 5. april 2017 (EFSA-Q-2016-00275) med at mengden protein i tilskuddsblandinger som er basert på kumelk- eller geitemelkprotein, kan reduseres fra dagens minstekrav på 1,8 g protein/100 kcal til 1,6 g protein/100 kcal. EFSA bygger blant annet sin begrunnelse på at innholdet av protein i morsmelk reduseres etter at barnet har blitt ammet i fire måneder. EFSA sier at den reduserte mengden av protein er trygg og egnet for friske spedbarn i Europa.

Endringen i proteinmengde for tilskuddsblandinger basert på kumelk eller geitemelk vil gjøres i forordning (EU) nr. 2016/127 vedlegg II, punkt 2.1. Tabellen vil se slik ut:

Minst

Høyst

0,38 g/100 kJ

(1,6 g/100 kcal)

0,6 g/100 kJ

(2,5 g/100 kcal)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring av forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

For virksomhetene vil det bli mulighet for å tilsette en lavere mengde protein ved fremstilling av tilskuddsblandinger. Det er ikke gjort endringer i den høyeste mengden protein som produktene kan tilsettes.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne trygghet for at mengden protein som tilskuddsblandinger basert på kumelk eller geitemelk kan inneholde er trygg, egnet og vitenskapelige dokumentert.

Mattilsynet:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med mengden protein som tilskuddsblandinger inneholder inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert det endrede innholdet av protein i tilskuddsblandinger som helesmessig trygt. Rettsakten har vært sendt ut til medlemsstatene for skriftlige kommentarer våren 2017. Det har ikke vært diskutert på EU-arbeidsgruppemøter for særskilte grupper.

Det er ingen horisontale utfordringer knyttet itl rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/561
Basis rettsaktnr.: 609/2013
Celexnr.: 32018R0561

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2018
Frist returnering standardskjema: 16.03.2018
Dato returnert standardskjema: 16.03.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.02.2018
Høringsfrist: 26.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.08.2018

Lenker