Energimerking, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vaske-/tørk

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner og husholdningsvaske-/tørkemaskiner som trekker tilbake forordning 1061/2010 med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner og kommisjonsdirektiv 96/60/EF som gjennomfører rådsdirektiv 92/75/EEC med hensyn til energimerking av kombinerte husholdningsvaske-/tørkemaskiner.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines and washer-dryer repealing Regulation (EU) No 1061/2010 with regard to energy labelling of household washing machines and, Commission Directive 96/60/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household combined washer-dryers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2018

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til energimerkeforordning ble behandlet i samrådsforum 18. desember 2017. Ny behandling i ekspertgruppekomiteen for energimerking forventes å skje før sommeren 2018. Vaskemaskiner er ikke blant NVEs prioriterte produkter.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til energimerkedirektivet. Direktivet er sammen med økodesigndirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Les mer om dette på NVEs nettsider.


Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har startet en revisjon energimerkeforordning 1061/2010 for husholdningsvaskemaskiner. Forordning 1061/2010 er gjennomført i Norge med energimerkeforskriften for produkter. Revisjonen befinner seg i konsulterende fase der Kommisjonen har fremlagt et utkast til en revidert forordning som medlemslandene kan kommentere på. Den reviderte forordningen vil ligge under europaparlamentets og rådets energimerkeforordning 2017/1369. Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede klima- og energieffektiviseringsmål. 

Virkeområdet foreslås utvidet fra husholdningsvaskemaskiner med nettilslutning til også å omfatte kombinert vask-/tørkmaskiner med nettilslutning. I tillegg foreslås at batteridrevne produkter samt innbygningsprodukter av forannevnte kategorier inkluderes. I likhet med energimerkeforordning 1061/2010, beskrives det i utkastet til revidert forordning plikter for leverandør og forhandler.

Leverandøren plikter blant annet å levere trykte og elektroniske energimerker, legge inn informasjon fra datablad og teknisk dokumentasjon i EUs produktdatabase, vise energikarakter inkludert tilgjengelig skala (A-G) ved alle visuelle annonseringer for modeller og ikke plassere på markedet modeller designet slik at modellens ytelse automatisk endres i en testsituasjon i den hensikt å oppnå bedre verdier for parameterne som oppgis i bla dokumentasjonen som følger produktet.

Forhandler har plikter knyttet til noen av de samme påleggene som leverandøren har.

Det foreslåtte energimerket skiller seg fra det tidligere energiemerket ved bla å vise en QR-kode som ved skanning med mobiltelefonen gir tilgang til informasjonen i databladet. Videre oppgis vektet energiforbruk, vannforbruk og programtid per syklus ved vask på 40 grader C.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter). Gjennomføring av delegert forordning nr. 2018/xx vil skje gjennom endringer i energimerkeforskriften for produkter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av en revidert forordning antas å ikke ville medføre behov for økte økonomiske og administrative ressurser for norske myndigheter utover det som allerede er knyttet til gjeldende forordning 1061/2010.

Sakkyndige instansers merknader

NVE la ut en høring av utkastet til revidert forordning på sine nettsider 7. desember 2017. Ingen høringsinnspill kom inn. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1061/2010, 96/60EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen