Vet - EURL MKS og SV

Kommisjonens gjennomføringsbesluting (EU) 2018/136 av 25. januar 2018om utpeking av EU-referanselaboratorium for munn- og klauvsyke og om endring av vedlegg II til Rådets direktiv 92/119/EØF som angår EU-referanselaboratorium for smittsomt blæreutslett hos svin

Commission Implementing Decision (EU) 2018/136 of 25 January 2018 designating the European Union reference laboratory for foot-and-mouth disease and amending Annex II to Council Directive 92/119/EEC as regards the European Union reference laboratory for swine vesicular disease

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.04.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever utpekelsen av EU referanselaboratorium (EURL) for munn- og klauvsjuke (MKS) og smittsomt blæreutslett hos svin (SV). Årsaken til dette er at det utpekte EURL er i Storbritannia (AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory) og at Storbritannia trer ut av EU.

Rettsakten utpeker konsortiumet ANSES & CODA-CERVA bestående av Laboratory for Animal Health of the Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), Maisons-Alfort, Frankrike og Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), Uccle, Belgia til EURL for MKS. Utpektelsen er ikke tidsbegrenset. Det utpekes ikke et nytt EURL for SV da sykdommen forekommer sjeldent i dag og at den ikke lenger er listeført av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). SV vurderes heller ikke som listeført i den nye dyrehelsefororeningen (EU) 2016/429.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten opphever beslutning 2012/767/EU som utpeker EURL for MKS. Samtidig fjernes henvisningen til EURL for SV i direktiv 92/119/EØF. Da denne beslutningen og dette direktivet ikke er tatt inn i norsk forskrift vil rettsakten ikke kreve endringer av norsk forskrift.

Veterinærinstiuttet som er det nasjonale referanselaboratoriumet for MKS og SV er varslet om endringen. Mattislynet har tatt med endringen i sine beredskapsplaner for bekjempelse av MKS og SV. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/136/EU
Basis rettsaktnr.: 92/119/EØF og 2003/85/EF
Celexnr.: 32018D0136

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2018
Frist returnering standardskjema: 16.03.2018
Dato returnert standardskjema: 06.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 124/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker