BREF Large Volume Organic Chemicals (LVOC)

IED. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117 av 21. november 2017 om BAT-konklusjoner for kjemisk industri - Large Volume Organic Chemicals

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2117 of 21 November 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of large volume organic chemicals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2018

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 21.november 2017.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 70/2018 i EØS-komiteens møte 23. mars 2018.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensing (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013, og det ble i 2016 vedtatt at direktivet tas inn i EØS-avtalen. Industriutslippsdirektivet er gjennomført i forurensningsforskriften og avfallsforskriften i norsk rett, og trådte i kraft 1. august 2016. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques – BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. Direktivet bestemmer at BAT-konklusjoner skal være referanse når det skal settes vilkår for tillatelse som omfattes av direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det fremgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker for industrivirksomhet. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet.  Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen").  BAT-konklusjonene inneholder utslippsgrenser som er juridisk bindende og BAT-konklusjonene er en egen rettsakt (Commission Implementing Decision/Kommisjonsvedtak). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3. Rammen i direktivet er at referansedokumentene skal revideres innen åtte år.

BAT-konklusjoner Kommisjonsbeslutning 2017/2117 for produksjon av Large Volume Organic Chemicals (LVOC) gjelder produksjon av organiske kjemikalier dekket av punktene 4.1 og 4.2 (e) i forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I for kontinuerlige prosesser med total produksjonskapasitet på over 20 kt/år. BAT-konklusjonene dekker også forbrenning av brensel i prosessovner/prosessvarmere som inngår i virksomheten.
I Norge omfattes produksjon av
- lavere olefiner (etylen)
- alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, ester, acetat, eter, peroksider og epoxyharpikser (bl.a. formaldehyd, metanol, hydrogenperoksid)
- etylendiklorid (EDC) /vinylklorid monomer (VCM) 
av disse BAT-konklusjonene.

Dokumentet adresserer miljøstyringssytem, overvåking av utslipp, teknikker for drift, energi- og ressurseffektivisering, avfallshåndtering, redusere utslipp, og forpliktende utslippsnivåer til luft og vann (BAT-AEL).

BAT-konklusjoner for Common Waste Water/Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) og Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) er utfyllende for virksomhet som dekkes av de foreliggende BAT-konklusjonene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelse etter forurensningsloven. BAT-konklusjonene vil også bli publisert på hjemmesidene til Miljødirektoratet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge er det mindre enn 10 anlegg som omfattes av denne BAT-konklusjonen.

Fra det tidspunkt BAT-konklusjonen blir publisert og erstatter en gammel konklusjon, må tillatelse som omfattes av konklusjonen vurderes på nytt og vilkårene må oppdateres. Fastsatte vilkår må overholdes av virksomheten innen fire år, jf. IED art. 21 pkt. 3.

Det er ikke ventet at innføring av BAT-konklusjonen vil medføre vesentlige økte administrative byrder.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2017)7469
Rettsaktnr.: 2010/75/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32017D2117

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2017
Frist returnering standardskjema: 19.01.2018
Dato returnert standardskjema: 19.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 70/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen