EØS-notatbasen

CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/649 av 23. januar 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta høyde for utviklingen i massen til nye personbiler som ble registrert i 2014, 2015 og 2016

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/649 of 23 January 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2014, 2015 and 2016

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 23. januar 2018, og har ikrafttreden i EU 17. mai 2018.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring i mai 2018.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 8. februar 2019, beslutning nr. 25/2019. Forordningen ble tatt inn i forskrift om krav til CO2-utslipp mv. den 11. februar 2019, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Basisforordning 443/2009 retter seg i første rekke mot personbilfabrikanter og er en del av EUs arbeid med å redusere utslipp av CO2 fra personbiler. I forordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilprodusentenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0. Verdien av gjennomsnittsvekten skal justeres hvert tredje år (jf. basisforordningens artikkel 13 nr. 2) for å ta høyde for utviklingen av massen til nye personbiler som registreres i EU. Forrige gang M0 ble justert var ved forordning (EU) 2015/6.

Forordning (EU) 2018/649 setter altså ny verdi for gjennomsnittsvekten M0. Verdien er basert på data fra rapporteringer fra kalenderårene 2014, 2015 og 2016. Den nye verdien er basert på et vektet gjennomsnitt som tar hensyn til antallet nye registreringer i hvert referanseår. Med virkning fra 1. januar 2019 justeres verdien av M0 ned 12,52 kg fra 1392,4 kg til 1379,88 kg.

Merknader
EU-hjemmel

Rettsakten blir vedtatt av EU-kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten foreslås gjennomført i ny forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningsforslaget vurderers å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten går via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget. Den vurderes EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/649
Basis rettsaktnr.: 443/2009
Celexnr.: 32018R0649

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2018
Frist returnering standardskjema: 14.06.2018
Dato returnert standardskjema: 14.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 25/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.05.2018
Høringsfrist: 11.06.2018
Frist for gjennomføring: 09.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 11.02.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.02.2019

Lenker