Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i terskelverdiene - Forsvarsanskaffelsesdirektivet

Kommisjonens delegerte forordning om endring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF vedrørende terskelverdiene for anvendelse av fremgangsmåtene ved inngåelse av kontrakter

Commission Delegated Regulation amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.01.2018

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i Forsvarsanskaffelsesdirektivet 2009/81/EF. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene.

Kommisjonen fastsetter en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2018-2019 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2017/2367 av 18. desember 2017. Forordningen trådte i kraft 1. januar 2018 for EU-medlemslandene.

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forsvarsanskaffelsesdirektivet (2009/81/EF) er gjennomført i Norge i Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2014. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett, jf. § 2-2 tredje ledd.

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge umiddelbart etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.     

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track"-prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/2367
Celexnr.: 32017R2367

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen