Fôrvare

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/130 av 25. januar 2018 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som et fôrtilsetningsstoff til slaktegriser (Innehaver av godkjenningen Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/130 of 25 January 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-b-xylanase produsert av soppen Trichoderma reesei som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoff», i gruppen «fordøyelsesforbedrende middel». Preparatet er søkt godkjent for slaktegris. EFSA konkluderer at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/130
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0130

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2018
Frist returnering standardskjema: 23.02.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 130/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2018
Høringsfrist: 01.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker