PEPP

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et paneuropeisk personlig pensjonsprodukt (PEPP)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a pan-European Personal Pension Product

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Status

Kommisjonen har utarbeidet forslag til et standardisert pensjonsprodukt: paneuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP). Forslaget om PEPP-forordning ble framlagt 29. juni 2017, og forslaget er til politisk behandling i Rådet og EU-Parlamentet.   

Beskrivelse

Sammendrag av innhold

Formålet med forordningen er å skape et nytt felles-europeisk pensjonsspareprodukt. Forslagets målsetninger er å:

  • Tilby den enkelte økte valgmuligheter for sin pensjonssparing,
  • Gi billigere løsninger for pensjonsleverandørerer som vil tilby tjenester i hele EU,
  • Sørge for at mer kapital vil bli tilgjengelig for realøkonomien når flere EU-borgere kjøper en PEPP
  • Gi økt pensjon til den enkelte.

Produktet skal eksistere som et supplement til eksisterende statlige og private pensjonsordninger. Det tas ikke sikte på at PEPP skal erstatte eller harmonisere eksisterende nasjonale ordninger for privat pensjon. Det vises til at Norge nylig utformet egne regler om pensjonssparing i forskrift til skatteloven 25. oktober 2017 om individuell sparing til pensjon. Produktet skal være et rent spareprodukt med opp til fem forskjellige investeringsvalg/sammensetninger av underliggende. Kundene skal bare kunne bytte investeringsvalg hvert femte år. Produktet skal kunne flyttes mellom forskjellige leverandører, også på tvers av landegrenser.

En fordel som særlig fremheves for tilbyderne av produktet, er at PEPP-ene vil ha de samme standardiserte egenskaper overalt i EU/EØS. Dette skal bidra til at tilbyderne lettere vil kunne tilby produktene på tvers av landegrenser. Produktet vil kunne tilbys av flere typer finansforetak, herunder blant annet banker, forsikringsselskaper, pensjonskasser, investeringsfond og verdipapirforetak.

PEPP-forslaget inneholder hjemmel som gir kommisjonen adgang til å vedta utfyllende regler til forordningen. Det følger også av forslagets fortale at medlemslandene oppfordres til å utvide skattefordelene for lignende nasjonale produkter til også å gjelde PEPP-produkter.

PEPP som skal selges av et foretak skal godkjennes av EIOPA. Finanstilsynet vil ha det løpende tilsynet med PEPP-produktet som tilbys av et norsk foretak, etter EIOPA har gitt tillatelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter forslagets art. 4, skal foretaket som ønsker å tilby en PEPP søke godkjenning av produktet fra EIOPA - The European Insurance and Occupational Pensions Authority. Dette innebærer at norske myndigheter ikke vil kunne avgjøre hvilke individuelle pensjonsprodukter som tilbys i det norske markedet. Forslaget innebærer således at Norge avgir en viss kompetanse til å regulere de pensjonsprodukter som kan tilbys i det norske markedet, til et EU-organ (EIOPA).

Norge kan vurdere å utvide skattefordelene for lignende nasjonale produkter til også å gjelde PEPP. Dette er ikke et krav i forslag til PEPP-forordning, men en oppfordring.

Etter forslagets art. 56 har EIOPA endelig avgjørelsesmyndighet i saker som angår uenighet mellom nasjonale finanstilsyn. EIOPAs generelle kompetanse til å avgjøre uenighet mellom nasjonale tilsyn, hvor én eller flere av tilsynene er i EØS/EFTA-land, er regulert i EØS-avtalens tilpasninger til EIOPA-forordningen (http://www.efta.int/eea-lex/32010R1094). I Norge er dette gjennomørt i lov av 17. juni 2016 om EØS-tilsyn. EIOPA kan ikke fatte bindende vedtak mot Finanstilsynet, men kan forberede en sak og oversende et utkast til EFTAs overvåkingsorgan. EFTAs overvåkingsorgan kan fatte bindende vedtak rettet mot Finanstilsynet. Når PEPP-forordningen skal tas inn i EØS-avtalen, bør bestemmelsen i artikkel 56 tilpasses i tråd med disse prinsippene.

Dersom forslaget til forordningen vedtas i EU og den skal tas inn i EØS avtalen, vil den måtte gjennomføres som norsk lov ved inkorporasjon, dvs at det i loven tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk lov med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Det kreves ikke endringer i andre norske lover.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Et slikt nytt produkt vil ikke innebære vesentlige kostnader for myndighetene. Hvorvidt foretak ønsker å tilby produktet, eller kunder ønsker å kjøpe produktet, vil være frivillig, og anses derfor ikke å ha uheldige økonomiske konsekvenser.

Finanstilsynet vil ha tilsynsansvar for PEPP. Norge har allerede i dag et relativt godt eksisterende marked av individuelle pensjonsprodukter. Etterspørsel etter et slikt produkt i Norge er derfor forventet å være lav, og de administrative konsekvensene for myndighetene antas derfor å være begrenset.

Vurdering

Vurdering

Forslaget til forordningen er EØS-relevant. Forslaget gir myndighet til EUs finanstilsyn EIOPA til å godkjenne et produkt som skal kunne tilbys i det norske markedet.

Forslaget inneholder henvisninger til blant annet IDD, CRD IV og PRIIPS. Disse er foreløpig ikke tatt inn som en del av EØS-avtalen.

Gjennomføringen i norsk rett krever lovvedtak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)343
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen