Import av økologiske produkter fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/949 av 3. juli 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/949 of 3 July 2018 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Vedlegg III:

 • Chile er inkludert i vedlegg III med bakgrunn i at det inngått en gjensidig handelsavtale mellom EU og Chile (jfr. Rådsbeslutning (EU) 2017/2307).

 • For Costa Rica er et nytt kontrollorgan anerkjent.

 • For Sveits er det endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

 • For Tunisia er det endring i kontaktinformasjon for kompetent myndighet og enkelte kontrollorgan, og nytt kontrollorgan er anerkjent. Anerkjennelsen for ett kontrollorgan er trukket tilbake.

 • For Sør-Korea er det endring i kontaktinformasjon, og nye kontrollorgan er anerkjente. Anerkjennelsen for ett kontrollorgan er trukket tilbake.

Vedlegg IV:

 • Det gjøres endringer i bestemmelsene i vedlegg IV om kontrollorganet godkjent til å føre kontroll med økologisk produksjon i Chile, slik at det gjøres unntak for produkter omfattet av bestemmelsene om import i handelsavtalen mellom EU og Chile.

 • Nye kontrollorgan er anerkjente for å kontrollere økologiske produkter i angitte tredjeland og for spesifikke produktkategorier.

 • Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier.

 • Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

 • Fjerning av sertifiseringsaktiviteten i tredjeland for enkelte kontrollorgan.

Nærmere om endringene som gjelder Chile:

Rettsakten vedlegg I gjør endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008 vedlegg III slik at det tilføyes bestemmelser om at produkter i spesifikke produktkategorier kan importeres fra Chile. Videre er det angitt at dette gjelder med den begrensning at bare produkter angitt i handelsavtalen mellom EU og Chile kan importeres fra Chile. Rettsakten vedlegg II gjør endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008 vedlegg IV. Produkter omfattet av handelsavtalen mellom EU og Chile er unntatt fra produktene i kategoriene angitt i vedlegg IV.

EU har inngått en gjensidig handelsavtale med Chile om økologiske produkter som regulerer både import og eksport. Det følger av avtalen artikkel 4 nr. 1 at EU skal godta import til og omsetning i EU av økologiske produkter angitt i handelsavtalen vedlegg I, forutsatt at disse produktene er i samsvar med angitte lover og forskrifter i Chile. Videre skal produktene være fulgt av et økologisertifikat som angitt i forordning (EF) nr. 1235/2008 utstedt av et kontrollorgan anerkjent av Chile. Artikkel 4 nr. 2 angir vilkårene for eksport av økologiske produkter til Chile.

Vedlegg I til avtalen angir de produktene som EU anerkjenner som ekvivalente og som etter artikkel 4 kan importeres til og omsettes i EU. Produktene er identifisert gjennom angivelse av tallkodene i det internasjonale harmoniserte nomenklaturet (HS). Også EØS-avtalen artikkel 8 henviser til HS-nomenklaturet for å angi hvilke produkter som er omfattet av avtalen.

Det følger av avtalen artikkel 8 at avtalen medfører opprettelse av en felles komité om økologiske produkter. Komiteen skal etter artikkel 8 nr. 3 (b) ha kompetanse til å fatte beslutninger om inkludere flere produkter i listen i vedlegg I over produkter som kan importeres fra Chile. Det følger av rådsbeslutning (EU) 2017/2307 artikkel 4 at slike endringer skal godkjennes av kommisjonen på vegne av Unionen. Det følger videre av bestemmelsen at kommisjonen skal konsultere medlemslandene før beslutningen fattes. Dersom et visst antall av disse er uenige i kommisjonens forslag, skal kommisjonen fremsette et forslag i henhold til trakten artikkel 218 nr. 9, som medfører at avtaleinngåelsen utsettes og regulerer prosedyrer for videre utredning av saken.

 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Saken vil kunne medføre administrative konsekvenser, i form av at gjennomføringen av endringer i forordningen vil bli noe mer arbeidskrevende for forvaltningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er relevant og akseptabel forutsatt at det etableres tilpasningstekster når den innlemmes i EØS-avtalen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)949
Rettsaktnr.: 2018/949/EU
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32018R0949

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2018
Frist returnering standardskjema: 15.10.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2018
Høringsfrist: 01.01.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker