Oppretting av skrivefeil i 1333/2008

Kommisjonsforordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningstoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2018/627 of 20 April 2018 correcting certain language versions of Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler retting av språket i den tyske, greske og tsjekkiske oversettelsene av 1333/2008. Dette har ingen betydning for norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer ikke tilsetningsstofforskriften.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/627
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32018R0627

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2018
Frist returnering standardskjema: 06.07.2018
Dato returnert standardskjema: 06.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 232/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker