Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - vilkår klotianidin

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet klotianidin

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/784 of 29 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance clothianidin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.08.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 30. mai 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Det aktive stoffet klotianidin, som tilhører gruppen neonikotinoider, er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel mot insekter, og står oppført på liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. 

Ved forordning (EU) nr. 485/2013 ble det besluttet å begrense bruken av klotianidin og to andre aktive stoffer i samme gruppe. Bruksområdet ble begrenset, og det ble også satt krav til tilvirker om å framlegge relevant tilleggsdokumentasjon for stoffet. Denne tilleggsdokumentasjonen identifiserte høy risiko for bier i flere utendørs kulturer, særlig i høstkorn og sukkerbeter. Bruk av klotianidin ga også høy og kronisk risiko for bier i påfølgende kulturer på disse arealene. Det ble i tillegg identifisert flere datamangler. Videre har EFSA gjort en nyere, større innsamling av vitenskaplig informasjon om stoffet.

Basert på gjennomgangen av tilleggsdokumentasjonen fra tilvirker og EFSAs vurdering av ny vitenskapelig dokumentasjon, er det konkludert med at risiko for bier ikke kan utelukkes uten at det innføres ytterligere begrensninger på bruk av stoffet. Det blir  derfor nå forbud mot all utendørs bruk av klotianidin , og bruken skal begrenses kun til veksthus der avling forblir innendørs gjennom hele livssyklusen. For frø behandlet med klotianidin vil de samme innstrammingene gjelde. Slikt frø kan derfor bare omsettes for bruk i veksthus der plantene forblir innendørs i veksthus gjennom hele livssyklusen.

Medlemsstatene skal være spesielt oppmerksomme på eksponering av bier for klotianidin via kontaminert vann fra veksthus, samt risiko for akvatiske organismer og grunnvann.

Forordningen fastsetter en avviklingsperiode på 6 måneder fra ikrafttredelse for preparater godkjent for bruksområdene som vil falle bort.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Neonikotinoidene er svært giftige for bier, og Mattilsynet vurderer at de ytterligere begrensninger som forordningen setter for klotianidin, er nødvendige. Det er framlagt dokumentasjon fra norsk side på funn av rester i grunnvann og bekker av et annet neonikotinoid (imidakloprid) som har vært på markedet i Norge i en rekke år. Slike rester har opprinnelse fra veksthus. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/784
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R0784

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2018
Frist returnering standardskjema: 23.08.2018
Dato returnert standardskjema: 13.08.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen