EØS-notatbasen

clp/12. ATP - endringer kriterier

Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 av 27. mars 2019 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) 2019/521 of 27 March 2019 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 (12. ATP) medfører en harmonisering med 6. og 7. revisjon av Globally Harmonized System for classification and labelling of chemicals (GHS) som ble vedtatt i hhv. 2014 og 2016.

Endringene i 6. revisjon av GHS omfatter eksplosiver, pyrofore gasser, diverse endringer andre fareklasser (inkl. referanser til testmetoder), transportetiketter og sikkerhetsdatablader. Endringene i 7. revisjon av GHS omfatter brannfarlige gasser og eksplosiver, justering av ordlyd i P-setninger("sikkerhetssetninger"), og vilkår for bruk, justering av definisjoner av fareklasser og enkelte andre justeringer av teksten. 

Andre endringer som er innført er justering av vilkår for når allergifremkallende ingredienser med spesifikke konsentrasjonsgrenser skal på etiketten, oppdatering av metode i note til vedlegg VI, justering av tekst om vilkår for bruk av additivitet og en språklig justering i H314 på fransk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen er OK.

Andre opplysninger

Forordning 2019/521 ble tatt inn i EØS‐avtalen 27. september i år. Forordningen endrer CLP. Gjennomføringsforskriften ble vedtatt og trådte i kraft 4. oktober.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/521
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32019R0521

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2019
Frist returnering standardskjema: 09.05.2019
Dato returnert standardskjema: 28.03.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 226/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.01.2019
Høringsfrist: 25.02.2019
Frist for gjennomføring: 28.09.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.10.2019