Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny mat - olje fra Schizochytrium sp. - utvidelse bruksbetingelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032 av 20. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat-ingrediens etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1032 of 20 July 2018 authorising an extension of use of oil from the micro algae Schizochytrium sp. as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.06.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp.. 

Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. er tidligere godkjent som ny mat-ingrediens i en rekke matvarekategorier (kommisjonsbeslutningene (EU) nr.  2014/463 og (EU) nr. 2015/545). De tidligere godkjenningene inngår nå i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470. 

Rettsakten endrer bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. i unionslisten over ny mat, slik at ingrediensen også kan tilsettes til frukt- og grønnsakspureer - og at det kan brukes en ny stamme av mikroalgen Schizochytrium sp. (T18).

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkårene for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. er gitt med grunnlag i tidligere uttalelser fra "European Food Safety Authority" (EFSA), og en ny vurdering av Storbrittannia, som konkluderer med at utvidelse av bruksbetingelsene er helsemessig trygt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1032
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32018R1032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2018
Frist returnering standardskjema: 15.06.2018
Dato returnert standardskjema: 15.06.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 234/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.09.2018
Høringsfrist: 26.09.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.01.2019

Lenker

Til toppen